Har du talt med din tillidsrepræsentant i dag?

I begyndelsen af 2021 landede GL i samarbejde med Akademikerne en ny overenskomst. En overenskomst, som på ingen måder løser alle problemer på gymnasierne, men en overenskomst som for første gang siden 2013 tager et skridt i den rigtige retning. For første gang anerkender staten, at overenskomsten fra 2013 ikke er uangribelig og gudgiven som Moses stentavler - at der kan ændres på elementer, så arbejdsforholdene kan blive bedre. Men det kræver, at alle niveauer i GL arbejder sammen - Fra det enkelte medlem over tillidsrepræsentanten til GL centralt.

Med den nye overenskomst er lærerværelset blevet en afgørende faktor for den enkelte TR's styrke. I 2013 fik tillidsrepræsentanten føjet en hel del nye opgaver til jobbeskrivelsen. Tidligere skulle TR bl.a. sikre, at de centrale akkorder blev overholdt, og man skulle forhandle de årlige lokallønstillæg - Og selvfølgelig kommunikere med ledelsen på vegne af de ansatte. Det kunne sagtens være ganske komplekst - afhængigt af ansættelsessted - men den nye type overenskomst flyttede en væld af nye forhold ud på de enkelte skoler. Nu skulle tillidsrepræsentanten pludselig ikke blot kommunikere med ledelsen om lokalløn eller manglen på samme, men også om overtid for den enkelte, om hvor mange timer en lærer kan forventes at bruge på et givent hold, om en arbejdsopgave er for urimeligt omfattende, hvad man kan tidsregistrere på en studietur, om manglende indsigt i planlægningstal og så videre. Opgaverne er langt mere komplekse og omfattende, og de er langt mere forskellige fra gymnasium til gymnasium end tidligere. Nogle gymnasier har fx en nogenlunde god økonomi, mens andre har en dårlig. Det kan have betydning for alt fra arbejdsbelastning til fyringer. Det har taget tid at lære de nye roller at kende - Både for det centrale niveau i GL og for den enkelte tillidsrepræsentant, men også for det enkelte GL-medlem. Og her når vi frem til mit egentlige ærinde i denne kronik.

En tillidsrepræsentants styrke er afgørende forbundet med støtten fra lærerværelset. Det er måske en bombastisk udmelding, men det er en afgørende erkendelse, som ethvert lærerværelse er nødt til at gøre sig. Og det er en svær erkendelse. I en fortravlet hverdag, hvor man skal undervise flere hold, end man kan overskue, hente børn, rette opgaver, tænke på læreplaner, eksaminer og passe på sit eget overskud, kan det være mere end almindeligt svært at finde tid til at deltage i GL-klubmøder eller at tænke på, hvilke arbejdsvilkår tillidsrepræsentanten mon har. Så hvordan kan jeg finde på at skrive, at det er noget, man er nødt til at gøre alligevel? Årsagen findes både i de ovennævnte forhold, hvor overenskomsten gør forhandlingen af en lang række lokale problemstillinger nødvendig - men også i det forhold, at de konstant øgede krav i læreplanerne kombineret med mange års nedskæringer sætter enhver lærer i et krydspres. På den ene side opstilles en række krav til undervisningen fra det ene ministeriums side, mens ressourcerne fjernes af et andet ministerium. Konsekvensen bliver, at presset individualiseres, og den enkelte lærer vender problemerne indad.
Vi gymnasielærere skal derfor reaktivere nogle gamle dyder. Når tillidsrepræsentanten går til sin ledelse, skal han eller hun have en eksplicit opbakning med fra sit lærerkollegium. Et eksplicit mandat. Hvis lærerværelserne står sammen om en række krav, bliver det alt andet lige sværere at afvise dem. Når TR kan mærke rygstødet fra kollegerne, står han eller hun stærkere i forhandlingen. Det er ikke en mirakelkur, som fjerner alle ressourceproblemer, men det er en indiskutabel nødvendighed, fordi overenskomsten er indrettet, som den er. Når væsentlige dele af arbejdsforholdenes baggrund er blevet lokale spørgsmål, skal presset også lægges lokalt.

Så husk at tale med din TR. Spørg, om der er nogle vigtige emner, som man skal udtrykke sin støtte til. Spørg, hvad næste klubmøde skal handle om. Spørg, om der er noget, du kan bidrage med. Det behøver ikke nødvendigvis fylde så meget mere i hverdagen, men det er en afgørende støtte, som kan styrke det lokale pres for forbedringer. Tal med kollegerne om, hvilke forhold I ønsker ændret. Hjælp hinanden og tillidsrepræsentanten med at sætte ord på dem. Ikke alt kan lade sig gøre, men et samlet lærerværelse er stærkt. Og det har TR brug for.