Artikel
Fremtidens udfordringer
No image

Fremtidens udfordringer

Formand Annette Nordstrøm Hansen og de to næstformænd, Sigrid Jørgensen og Jeppe Kragelund, fortæller på de følgende sider, hvad de har tænkt sig at gøre ved de udfordringer, GL står over for.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Annette Nordstrøm Hansen
formand for GL

Hvad er GL´s vigtigste opgave?
Efter OK 13-forløbet har det været en væsentlig opgave for Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) nye ledelse at genskabe medlemmernes tillid til GL. Med tabet af aftaleretten og et stigende krav om effektiviseringer og ­besparelser vokser presset på den ­enkelte lærer. Vi skal sørge for, at udfordringerne håndteres i fællesskab.  Det gør vi blandt andet ved et øget ­fokus på at styrke det lokale arbejde, vores tillidsrepræsentanter og fællesskabet mellem lærerne.

Samtidig skal GL fra centralt hold sammen med andre AC-organisationer sikre attraktive lønforhold. Ny løn fungerer ikke tilfredsstillende. Det må vi igen adressere ved næste års OK-forhandlinger.

Hvad ser du som GL’s vigtigste udfordringer i fremtiden?
Rockwool Fonden kom for kort tid ­siden med en rapport, der dokumenterer, at på skoler, hvor lærerne føler sig inddraget, klarer eleverne sig bedst. Vi oplever desværre på alt for mange skoler en manglende dialog – senest i forbindelse med anerkendelse af lærernes tidsregistrering. Skoleudvikling kommer ikke fra lukkede ledelsesrum. Det er blandt andet den erkendelse, der ligger bag GL’s arbejde med professionel ­kapital.

Men en fagforenings styrke handler også om medlemsopbakning. GL har en rigtig flot organisationsprocent, som mange andre faglige organisationer misunder os, men vi bliver også udfordret af en stigende individualisering i samfundet. Det er ikke nødvendigvis en selvfølge, at gymnasielærere også i fremtiden vil melde sig ind i en fagforening. Det stiller krav til GL. Vi skal vise, at fællesskabet gør en forskel. GL skal være en tydelig stemme
i den offentlige debat med krav og ­visioner, vi kan stå sammen om, sam­tidig med at vi skal levere en profes­sionel individuel rådgivning til de ­lærere, der har brug for det.

Hvad vil du gøre for at imødekomme de udfordringer?
Jeg vil udvikle et GL, der er i tættere dialog med medlemmerne.

GL’s arbejde såvel centralt som ­lokalt skal synliggøres, og her bør Gymnasieskolen spille en langt større rolle.

Vi skal fortælle de gode historier fra den daglige undervisning. Forsvare kvalitet, faglighed og dannelse og afvise den voldsomme markedsgørelse af uddannelsessystemet. Det tror jeg i øvrigt også kan være med til at højne lærernes anseelse. Samtidig skal vi turde sige, at den voldsomme arbejdsintensivering, man har oplevet på mange skoler, vil forringe både arbejds­miljøet og den undervisning,
vi som lærere kan og gerne vil levere. Kvalitet i uddannelsen kræver dygtige og velforberedte lærere.

 

 

Jeppe Kragelund
2.-næstformand i GL

Hvad er GL’s vigtigste opgave?
At sikre, at gymnasielærerjobbet er et attraktivt og et af samfundet højt prioriteret og respekteret job. Vi gør en ­forskel – hver dag. Det er en vigtig ­opgave for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) at fortælle omverdenen, at læreren står bag gymnasieuddannelsernes succes.  
 
Hvad er GL’s største udfordringer i fremtiden?
GL er et fællesskab af gymnasielærere. GL’s udfordring er at få organiseret og realiseret den styrke, som ligger i fællesskabet både lokalt og nationalt. ­Vores indflydelse skal bruges til at sikre, at vores job er attraktivt uanset ansættelsessted.

Parallelt med at vi styrker den ­lokale organisering, skal vi opretholde et højt niveau i vores individuelle ­rådgivning og hjælp til kollegaer.

GL har en stor udfordring i at sikre, at midlerne afsat til undervisning også bruges til undervisning, herunder at det lokale lønsystem kommer til at virke bedre, så vores sektor ikke kommer bagud lønmæssigt. Lokal løn er ikke en særlig bonus, men en del af ­vores basisløn, som skal udmøntes i højere grad, end det sker i dag. GL har en helt særlig udfordring på det erhvervsgymnasiale område, som allerede nu oplever et lønefterslæb.
 
Hvad vil du gøre for at imødekomme de udfordringer?
Vi arbejder dagligt på at skubbe GL i en samarbejdende retning for at sikre GL større indflydelse. GL skal dygtigt og strategisk udnytte den styrke, som ligger i, at GL er et fællesskab af de fagpersoner, som har gjort gymnasieuddannelserne til en succes. Vi skal spille GL ind på den politiske bane som en ressource i forhold til udvikling af gymnasieuddannelserne og en sikring af, at forudsætninger for god ­undervisning er til stede, gennem opbygning af alliancer og samarbejdspartnere. Senest glæder vi os over, at det er lykkedes os at få etableret et samarbejde mellem Moderniseringsstyrelsen og GL omkring en fælles udmelding til skolerne omkring forvaltning af OK 13.    

Lederforeninger, Moderniseringsstyrelsen og GL har et fælles ansvar for sektoren, herunder at alle vores ­institutioner også er gode arbejdspladser. Vi arbejder for, at dette ansvar er forpligtende for alle centrale parter.  

Af konkrete initiativer, som vi ­arbejder for, kan nævnes:
• Kortlægning af skolernes professionelle kapital som basis for at kunne arbejde med udvikling af optimale rammer for vores arbejde.
• Det lokale samarbejde arbejder vi på at få styrket gennem udbygning af tillidsrepræsentantens rettigheder samt opbygning af lærernetværk, for eksempel GL-­bestyrelser, på den enkelte skole, herunder prioritering af samarbejdsudvalg.
• Fælles skolemøder for 7-8 skoler ad gangen med ressourcemedarbejdere ser vi også som et initiativ, der kan skabe samarbejde på tværs af skoler for at udbrede de gode eksempler.

 

 

Sigrid Jørgensen
1.-næstformand, formand for Uddannelsesudvalget

Hvad er GL’s vigtigste opgave?
Det lette svar lyder: Implementeringen af OK 13.

Det svære svar: Har man ikke indgået aftaler som før OK 13, er overgangen til tidsregistrering en total omkalfatring af vores forståelse af arbejdstid. Det er nu op til den enkelte – med eller uden pædagogikum, fastansat eller ej, adjunkt eller lektor – at prioritere og udføre de mange og forskelligartede arbejdsopgaver og opfylde egne og andres forventninger til kvalitet, alt sammen ifølge et individuelt fastlagt budget. På mange arbejdspladser er skiftet gået godt, fordi parterne har haft tillid til hinanden og har fordelt arbejdsopgaverne i et fornuftigt samarbejde.

Det grusomme svar lyder: Med OK 13 har Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) mistet sit ene ben: den helt centrale aftaleret på arbejdstid. Det koster staten dyrt. Ikke blot et uendeligt antal timer til samtaler med hver enkelt ansatte, men også masser af energi, der kunne bruges langt mere konstruktivt. Alt for mange har oplevet en uforståelig høj og måske også unødvendig effektivisering, flere end nogensinde er stressramt, og flere sygemeldt. Det skaber alvorlig bekymring, og umiddelbart må man spørge, om ledelsen, der har det endelige ansvar, magter opgaven, og om bestyrelsen for den enkelte institution er sig sit ansvar bevidst.

Så GL´s vigtigste opgave er at hjælpe og vejlede på de skoler, hvor parterne ikke er nået frem til holdbare løsninger.

Danmark er kendt for sine evner til at søge og opnå konsensus. Forhåbentlig lykkes det at løse alle opgaver på fornuftig vis.

Hvad er GL’s største udfordringer i fremtiden?
GL har flere udfordringer end nogensinde: Foruden OK 13 økonomi, gymnasiereform (skal det faglige niveau sænkes yderligere?) og de årlige lønfor­handlinger. Der er nok at tage fat på!

Politikerne ønsker fortsat at detailregulere in absurdum – læs for eksempel statsministerens åbningstale – Antorini vil også efterse taxameteret, ligesom hun er fortaler for campusdannelse og så videre. GL er naturligvis kritisk, fordi punkterne reelt set handler om det samme, nemlig besparelser.

Hvis GL vil have indflydelse, er vi nødt til at være konstruktive og fortsat diskutere for eksempel justeringer af gymnasiereformen og taxameteret. Diskussionen skal dog ikke kun foregå i GL's hovedbestyrelse, men også ude på skolerne/kurserne. Hovedbestyrelsen er kun stærk, hvis medlemmerne bakker op.

Hvad vil du gøre for at imødekomme de udfordringer?
I november har GL sit todages repræsentantskabsmøde, og jeg håber, at alle tillidsrepræsentanter møder op med klare mandater fra deres respektive lærerkollegier. Det forudsætter naturligvis, at der har været afholdt møder på den enkelte skole eller det enkelte kursus.

Vi skal efter min mening besvare politikernes økonomiske dagsorden sagligt og professionelt. Det er hykleri at tro, at man kan stramme effektiviseringsskruen uden at forringe forberedelsen, det faglige niveau og arbejds­miljøet. Det skal vi gøre klart for politikerne.

Fagligheden har været i frit fald ­siden reformens indførelse, og derfor går jeg fortsat ind for en reform af ­reformen, men jeg diskuterer gerne, hvor GL snarest skal gå ind at påvirke politikerne.

I en tid, hvor alting tilsyneladende er til debat, er fagforeningen vigtigere end nogensinde. Derfor også min opfordring til at styrke samarbejdet i faggruppen, med kollegerne, i netværket, men sandelig også med fagforeningen og dens repræsentanter, tillidsrepræsentanterne og medlemmerne af hovedbestyrelsen. Er der udfordringer, kan man altid hente hjælp i GL.

Sammen med mine kolleger i hoved­bestyrelsen vil jeg fortsat kæmpe for at varetage medlemmernes interesser for forbedringer af reformen, på arbejdstid og løn.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater