En praktikant kom forbi

Gymnasier i region Nordjylland og Midtjylland har i samarbejde med Aarhus Universitet etableret et kursus i at være gymnasielærer.
De overordnede formål er, som der står i samarbejdsaftalen : ”…at den studerende får et indtryk af hverdagen på et gymnasium, af jobbet som gymnasielærer og af, hvordan det er at arbejde med fagets teori og metode i gymnasiet.”

Læs mere her

Som deltagende lærer er det en ret overkommelig vejledningsopgave, idet der ikke kræves en afsluttende udtalelse til kandidaten, og forløbet er kort og intensivt. Det forløb, som jeg vil beskrive lå i efteråret i perioden fra uge 43 og fremad til uge 48 med i alt 30 timer fordelt på kandidatens to fag historie og engelsk.

Det skal lige nævnes, at kandidaten gennemgår et 16 timers teoretisk pædagogisk kursus på universitetet forud for selve praktikken. På kurset får man ”… information om gymnasiet og om elevernes forudsætninger samt bliver undervist i bl.a. pædagogiske grundbegreber og elevinddragende undervisningsformer.”
Der afsluttes med en eksamensopgave/praktikrapport.

Hvad var det så, der skete, da kandidaten dukkede op i min 3g ENG A? Allerførst må man sige, at det altid er udfordrende på den gode måde at få en pædagogisk observatør med i både forberedelsesfasen og afviklingen af sine læringsdesigns. Det er sundt at have en ”Spørge-Jørgen” med, der tør stille kritiske spørgsmål til alle de rutiner, som man tillægger sig som gammel rotte i faget. Man får via kandidaten et pædagogisk samtalerum, der åbner mulighed for den refleksion, der er nødvendig for at udløse forandring. Det kræver selvsagt en gevaldig åbenhed fra begge parter.  

Der blev stillet hårde krav med det samme til kandidaten, idet al min undervisning foregår via den elektroniske tavle og med inddragelse af klassens lukkede facebook-gruppe, hvorfra al formidling af elev/gruppearbejder foregår. Ligeledes er jeg ivrig bruger af CD-ORD-programmet, som skolen abonnerer på. Der var, om jeg så må sige, nok at tage fat på som kandidat, ikke mindst fordi jeg også forventede, at der afsluttende blev lavet en digital undervisningssekvens, hvor dels sekventeringen af timerne (en dobbelttime) og de pædagogiske greb blev ekspliciteret ud fra kandidatens observationer og vurderinger af klassens faglige niveau.

Min kandidat havde med det samme et godt blik for klassens faglige niveaudeling: ”Klasseledelse og sikring af læringsudbytte er den store udfordring i klassen, der er meget spraglet rent niveaumæssigt. .. det kræver en særligt detaljeret planlægning og strukturering af undervisning at sikre at alle får noget fra timen, og at dette noget svarer til deres niveau.”

Min kandidat viste sig også på andre måder at vokse med opgaven med kanonfart. Lynhurtigt fik han de nødvendige programmer ned på sin pc, så han kunne begynde at se, hvad det var, jeg lavede i maskinrummet med de digitale værktøjer, og  -  jo, det gav anledning til gode drøftelser om fordele og ulemper ved IT-baseret undervisning i en meget niveaudelt klasse.

Det er sin sag at gå i gang med faglig formidling via IT – ikke mindst i en 3.g på A-niveau; men i kandidatens svendestykke – en dobbelttime i Shakespeares sonnetter nr 18 og nr 130 blev de kreative elementer i tavlesoftwaren udnyttet særdeles pædagogisk.
Først teori om sonnet-formen, så information om rim og rytme- elevarbejde på egen pc og tavlen med forståelsen af rim og rytme, og resumé af de to sonnetter, og til den ene sonnet et link til David Gilmours version af sonnet nr 18.

 

David Gilmour Sonnet 18


Et læringsdesign, som tiltalte IT-forvænte elever.

Summa summarum, hvad fik kandidaten med sig hjem? Her er et lille koncentrat af hans vurdering af forløbet:

”Et indblik i en faglig hverdag, faglige redskaber, og hvordan disse kan bruges kreativt. En ”konvertering” af meget luftige didaktiske overvejelser fra min undervisning på universitetet til reel praksis.”

Hvad fik jeg som lærer ud af det? Jeg har været meget glad for den pædagogiske sparring og for at få chancen for at formidle min erfaring på en uformel måde til en måske kommende kollega. Så send gerne flere kandidater til min skole, - måske er jeg heldig igen at få en.