Minister nedsætter ekspertgruppe for matematik: Længere udsigt til nye læreplaner

Matematiklærerne kan nok ikke starte næste skoleår med nye læreplaner. Det vurderer børne- og undervisningsministeren. En ny ekspertgruppe skal nemlig først pege på centrale udfordringer i faget.

Hvordan bliver børn og unge bedre til matematik? Det skal en ekspertgruppe give bud på til børne- og undervisningsministeren, der netop har nedsat gruppen med en række praktikere og repræsentanter fra professionshøjskoler og universiteter.

”Det er grundlæggende færdigheder og en vigtig dannelsesopgave, at børn og unge lærer matematik. Men vi er stadig en del mellemregninger fra at løse opgaven. Vi har samlet en stærk gruppe med erfarne lærere og undervisere på tværs af uddannelserne. Jeg ser frem til at modtage ekspertgruppens anbefalinger,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en pressemeddelelse.

Formanden for ekspertgruppen bliver Charlotte Krog Skott, der er docent ved Københavns professionshøjskole og viceleder i NCUM.

”Der er problemer med elevers læring af matematik i Danmark. Det er velkendt og dokumenteret af en række nationale og internationale undersøgelser blandt andet den seneste TIMSS-undersøgelse i 2019. Noget af det, vi ikke er så gode til, det er at løfte den negative sociale arv og udfordre de dygtigste elever. Det er derfor vigtigt og glædeligt med en national indsats, der skal identificere disse problemer og komme med forslag til, hvordan vi sammen kan håndtere dem fremadrettet. Jeg glæder mig også over, at indsatsen er på tværs af grundskolen og ungdomsuddannelserne, så vi kan få et samlet syn for sagen – og et syn, der ikke blot skyder problemerne et andet sted hen,” siger formand for ekspertgruppen Charlotte Krog Skott.

Ekspertgruppen har fået til opgave at pege på centrale udfordringer inden for matematikfaget i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne, herunder i overgangene mellem uddannelserne. 

Arbejdet vil tage afsæt i temaerne:

  • Fagets indhold
  • Lærernes kompetencer
  • Undervisningens tilrettelæggelse
  • Brugen af analoge og digitale læremidler 

Arbejdet skal munde ud i en rapport med mulige løsningsforslag til at højne elevernes faglige niveau og motivation i matematik. Rapporten forventes offentliggjort i maj 2022.

Ingen nye læreplaner til næste skoleår
Gymnasieordfører for Det Konservative Folkeparti Katarina Ammitzbøll (KF) bad i sidste måned børne- og undervisningsministeren garantere, at der med virkning fra skoleåret 2022 vil være udsendt nye læreplaner for matematik på stx og hf. Det kan ministeren dog ikke: 

”Ekspertgruppen skal komme med deres afrapportering i maj 2022. Herefter skal vi fra politisk side tage stilling til, hvilke konkrete ændringer der eventuelt bør foretages både i forhold til fagets indhold i stx og hf - men også i forhold til matematik i grundskolen og på erhvervsuddannelserne. Det er ikke min forventning, at disse ændringer kan være gennemført allerede efter sommerferien 2022,” svarede Pernille Rosenkrantz-Theil skriftligt.  

Dermed må de lærere, der havde håbet på, at der snart var en ændring af læreplanerne for matematik på vej, endnu en gang væbne sig med tålmodighed.

Siden gymnasiereformen trådte i kraft har der været stor debat og kritik af matematik B på det almene gymnasium. Det resulterede blandt andet i, at Matematiklærerforeningen for stx og hf fik et uvildigt analysebureau til at undersøge gymnasielærernes opfattelse af matematik på B-niveau. Hovedkonklusionen var, at fagets tilstand er alvorlig, og at reformen er alt for ambitiøs. Der var i rapporten også kritik af pensum, som er vokset, samtidig med at det er blevet mere komplekst.

Læs: Matematiklærere skal revidere lærervejledninger

I marts i år præsenterede ministeriets fagkonsulent matematiklærerne for et udkast til justerede læreplaner. En del forlod mødet med den opfattelse, at ændringerne snart var på vej, men sidenhen bredte der sig debat af udkastet, der kulminerede ved, at børne- og undervisningsministeren undsagde dele af læreplansudkastet, som ifølge ministeren ikke havde været forbi hendes bord. I april oplyste hun, at arbejdet var sat i bero og afventede en politisk drøftelse i gymnasieforligskredsen.

Læs: Politikere har nedslående melding til matematiklærerne