Er GL en fagforening?

Igennem snart ti år har jeg fulgt GL og Gymnasieskolens feelgood fokus med historier om godt kollegaskab, om undervisernes indflydelse på elevernes dannelse og senest, hvordan afskedigede kolleger klarer krisen - alt sammen gruende den dag, hvor jeg fik brug for GL
som fagforening.
Den tid oprandt desværre i maj måned og, som frygtet, synes organisationen GL slet ikke gearet til at håndtere fagforenings problemer.

Egentlig var det en yngre nyudannet kolleger, der først rettede henvendelse til GL konsulenten medio maj 2019 for at få afklaret aflønningsforhold i forbindelse med 2017 reformens Mat B eksamen på HHX. Denne eksamensform er en tro kopi af Mat B eksamen på HTX
(10 timers elevprojekt fulgt af en mundtlig udprøvning, et trukket spørgsmål og samlet karakter).
I korthed var GL konsulentens svar: Ministeriet bestemmer entydigt aflønningen.

Den 27. maj bliver så en mail fra ministeriet til gym-udvalget lækket med ordlyden: "...Vi endte med at aftale, at censuren på Matematik B på hhx bliver som Matematik B på htx, dog med den forskel, at den skriftlige censur-norm bliver 30 min. Htx har pt 45 min ... Og vi
tænker at 45 min er for høj en norm for hhx. Tanken er, at vi inden næste eksamensperiode synkroniserer de to normer."
Ministeriet ønsker altså alene at aflønne HHX underviserne med 2/3 af gældende norm for derefter at reducere HTX aflønning med 33% næste år.

På den baggrund henvender jeg mig til føromtalte GL konsulenten telefonisk for at høre, hvordan GL proaktivt tackler den situation.
Beskeden fra konsulenten er klar: "Det kan ikke forventes at jeg (konsulenten) sætter mig ind i alle læreplaner" og videre efter at jeg tydeligt gør opmærksom på at konsulenten nu havde haft 2 år plus en yderligere uge til at passe sit arbejde: "hvis det er tonen slutter samtalen her."
Dette forlanger jeg selvfølgelig på skrift og konsulentens mailsvar er, som til kollegaen en uge før: Du skal udføre de opgaver du bliver sat til og ministeriet kan ensidigt bestemme aflønningen.

Som mønsterbryder og gammel aktiv fagforeningsmand er jeg mildt sagt chokeret. Har GL på et fuldt overenskomstreguleret arbejdsmarked bare overladt løndannelsen til arbejdsgiver?

Jeg vender mig derfor til GL formand Thomas Kepler den 28. maj med en beskrivelse af forløbet og med et klart oplæg til forventningsafstemning:
- fuld og ubetinget støtte til at bremse tilfældige ministerielle embedsmænds arbitrære forvaltning af censurtakster
- fuld og klar opbakning til jeg kan frasige mig censur nu når ministeriet melder ud at taksten er reel underbetaling
- fuld og hel indsats mod ministeriets ubegrundede nedsættelse af censur taksten hos kollegerne på HTX
I første omgang afføder mailen et positivt svar fra formanden 29. maj. Kort opridset er det ikke er muligt at sige nej til opgaven, men de kan tidsregisteres frem for at benytte ministeriets norm. Dertil har GL dags dato rettet henvendelse til ministeriet for dels at problematisere de afvigende normer, dels at indgå i en dialog om fremtidige normer på området.
Lidt underligt afsluttes mailen dog med den lidet proaktive bemærkning "at GL ikke er blevet kontaktet af ministeriet i forbindelse med fastsættelsen af den nye norm for mat b (hhx)."

En lille uge senere blver jeg lokalt informeret om at de pålagt 60 timers overtid lønmæssigt nu er opdelt i to; den generelle overtid til plus 50% tillæg - og den skriftlige del af Mat B censuren der nu er uden tillæg begrundet i at ministeriet jo har en fast takst. Jeg ser mig derfor nødsaget til igen at henvende mig til formanden (af gode grunde stoler jeg jo ikke på konsulenten) for at høre om der er kommet skred i sagerne. Nu hænger overtidsbetalingen også og GL melder absolut intet ud.

Let kort for hovedet melder formanden hus forbi idet jeg jo ikke kan forvente at GL foretager sig noget når der er ministerskifte, når sommerferien nærmer sig og i det hele taget ikke før den nye minister har lært alle embedsmænd at kende personligt. Videre henviser formanden til GL direktøren.

Her studser jeg et øjeblik - en fagforeningsdirektør, seriøst! For et fagforeningssekretariat lyder det vel rigelig af arbejdsgiverslang, højt hieraki og distance til medlemmerne.

Under alle omstændigheder skriver fagforeningsdirektør Marianne Brinck-Fischer til mig næste dag. Beroligende fortæller direktøren at GL nu (med DJØF og IDA) på baggrund af en melding om opdatering af censurnormer allerede den 6. juni 2019, har rettet henvendelse til
undervisningsministeriet med den dygtige og betroede konsulent til at forestår forhandlingerne.

Her er jeg lettere uforstående.
Indtil jeg den 28. maj vrider armen rundt på formanden, har GL med omtalte konsulent i spidsen, foretaget sig absolut intet i over to år - og nu kommer direktøren sandelig og fortæller at alt er i trygge hænder.

Min næste forespørgsel rettes derfor direkte til fagforeningsdirektør og er blottet for høflighedsfraser
- er henvendelsen til ministeriet mon ikke sket på opfordring fra et medlem?
- er konsulenten nu den rette person til opgaven?
- er organisationen ikke lige vel reaktiv?
- hvordan er det lige med overarbejdsbetaling?
- hvordan faciliterer GL kommunikationen til og mellem medlemmer om aktuelle emner?

Tre gange har jeg henvendt mig til fagforeningsdirektør;
- første gang beklager hun min kritik, men forholder sig ikke til den.
- anden gang undskylder hun kritikken som min personlige oplevelse; travlhed, ministeriet bestemmer du ved, vi er kede af din oplevelse - men stadig ingen forholden.

Min tredje henvendelse, hvor jeg eksplicit beder direktøren korrigere fejlantagelser og forholde sig til virkeligheden, har hun dags dato endnu ikke fundet belejligt at besvare.

I opsummering og som sagerne står tyder fagforeningsdirektørens svar på at en gymnasiekuli skal have sine overarbejdspenge godkendt af ministeren.
Dertil synes der ikke hos GL at være vilje til at facilitere en generel kommunikation gymnasiekollegerne imellem, for erfaringsudveksling om arbejdsforhold.
Faktisk er det ganske uklart, hvor mange af matematikunderviserne på HHX der er bevidste om ministeriets forskelsbetaling i censurens rettefaktor og det synes ligeledes uklart, om matematikunderviserne på HTX er klar over at ministeriet ønsker at reducere deres rettefaktor med 33%.
Interessant er også om konsulenten, der jo forestår forhandlingerne med ministeriet, har bekymret si om at rette henvendelse sig til de matematikfaglige organisationer for at høre, hvad der reelt indgår i det skriftlige rettearbejde i forbindelse med den mundtlige censur. I så fald skulle det være sket efter 6. juni.

Og så er der lige det med at GL har givet arbejdsgiveren fuld råderet over lønforhold på et ellers fuldt overenskomstreguleret arbejdsmarked.

At GL med ovenstående handlemønster kalder sig en fagforening er vist mere af navn end af gavn. Der synes i alle tilfælde at være lange udsigter til at GL vil stå som garant for ordnede arbejdsforhold.

Uden eneret på sandheden
Lars Therkelsen