Artikel
Krav til OK 24: Faste rammer og mere i lønposen
Pengesedler

Krav til OK 24: Faste rammer og mere i lønposen

Hovedmålene for GL’s medlemmer er ikke til at tage fejl af, når der skal forhandles overenskomst næste vinter.

Tekst_ Morten Jest
Foto_ Shutterstock (Arkiv)

GL’s OK 24-krav

 1. Styrke et forpligtende lokalt samarbejde om lærernes arbejdstid, herunder sikre:
  a) Præambeltekst om det gode samarbejde
  b) Sammenhæng mellem opgaver og tid
  c) Gennemskuelighed i arbejdsplanen
  d) Mindre skævbelastning
  e) Retningslinjer for undervisningens omfang
  f) Varslingsregler ved ændringer
 2. Sikre ligeløn i den lokale løndannelse i sektoren
 3. Forbedrede vilkår for deltidsansatte/ikke-fastansatte
 4. Tryghed i ansættelsen
 5. Styrke et forpligtende lokalt samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø
 6. Styrke mulighederne for kompetenceudvikling
 7. Videreførelse af reguleringsordningen
 8. Procentuelle lønforbedringer
  a) Fritvalgsordning på en del af lønforbedringerne (løn/pension/fritid)
 9. Bedre TR-regler samt forbedrede vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter
 10. Bedre forhold for seniorer
 11. Forhøjelse af adjunkt-/lektortillægget
 12. Fagtillæg på fællesoverenskomsten

Da Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) repræsentantskab samledes på det ekstraordinære møde i Kolding i marts, var det først og fremmest for at diskutere og vedtage foreningens krav til næste vinters overenskomstforhandlinger (OK 24).

På papiret var allerede nedfældet 11 krav – et mere kom til under mødet – og en række underkrav, som repræsentantskabet skulle tage stilling til. Kravene, der umiddelbart kan synes ganske brede, er blevet til på baggrund af medlemsmøder i alle dele af landet, hvor medlemmerne gennem workshops og involverende aktivering ud fra en række temaer nærmest blev tvunget til at fortælle GL, hvad de har af behov og ønsker i hverdagen som gymnasielærer. Traditionelt har det været GL centralt og GL’s politikere, der – firkantet sagt, for det har selvfølgelig også bygget på meldinger fra baglandet – har udlagt for medlemmerne, hvad disse havde af behov.

”Vi har involveret medlemmerne mere i den indledende proces, end vi plejer, og det afspejler kravene,” forklarer GL’s forhandlingschef, Claus Schreiner Andersen, som rent praktisk og organisatorisk sammen med sin stab i GL’s sekretariat og GL’s overenskomstudvalg har stået bag processen.

”Kravene er ganske rigtigt meget bredt formuleret. Det er dels en konsekvens af, at medlemmerne i den grad har tilkendegivet, at de ønsker bedre sammenhæng mellem opgaver og tid. Dels skal brede formuleringer give et handlerum i selve forhandlingerne, både indadtil og udadtil,” siger han og tilføjer, at der desværre stadig er udfordringer med en række bestemmelser i OK 21, hvilket er vigtigt at få fastslået ved OK 24.

Flere værn og rettigheder
Formanden for GL’s overenskomstudvalg (OKU), Anne Sophie Huus Pedersen, der fremlagde kravene på repræsentantskabsmødet, mener, at nogle af de tendenser, der kan tolkes fra medlemsmøderne, tyder på høje forventninger hos medlemmerne. De kan alle naturligvis være svære at indfri, men det er tydeligt, at der netop er et stort behov for bedre rammer i forhold til værn og rettigheder, hvad arbejdstid angår.

”Det har givet de her lidt løse overskrifter. Men det er med en retning, som vil blive meget mere konkret i forhandlingsrummet, når den tid kommer. Og jeg vil sige, at vi har en klar fornemmelse af, hvor skoen trykker,” siger Anne Sophie Huus Pedersen.

Det handler blandt andet om frustrationer over fleksible rammer, der giver medlemmerne forskellige arbejdsvilkår og en oplevelse af at stå alene i mange situationer.”

Det er kommet meget tydeligt frem på medlemsmøderne, at sammenhængen mellem opgaver og tid ikke er hensigtsmæssig.
Anne Sophie Huus Pedersen, formand
GL's overenskomstudvalg

”Det er kommet meget tydeligt frem på medlemsmøderne, at sammenhængen mellem opgaver og tid ikke er hensigtsmæssig,” siger Anne Sophie Huus Pedersen.

Hun glæder sig i samme ombæring over at erfare, at de andre organisationer i det akademiske forhandlingsfællesskab (se faktaboks om forhandlingsaftalen) også synes at være endog ganske interesseret i arbejdstidsspørgsmål og fastere rammer.

Lønspørgsmålet fyldte imidlertid også en del på vinterens medlemsmøder i GL, ligesom de netop overståede forhandlinger på det private område (OK 23) kom til at handle meget om realløn i kølvandet på den høje inflation og deraf stigende leveomkostninger – og de private forhandlinger sætter som bekendt et vist aftryk på de efterfølgende offentlige forhandlinger, så de to sektorer følges nogenlunde ad og bevarer den indbyrdes konkurrencekraft.

”Løn er også væsentligt. Vi skal selvfølgelig gerne have en sikring af reallønnen, men også en større lighed i vores egen sektor gennem en sikring af lokallønnen,” siger hun med henvisning til erhvervsgymnasiernes gennemsnitligt for lave udmøntning af lokale lønmidler.

Ambitioner trods usikkerhed
Det er dog på ingen måde ensbetydende med, at GL ønsker en øget andel af lønnen forhandlet lokalt – omvendt anses et opgør med systemet for lidet realistisk. Men der er ganske enkelt behov for nogle flere og bedre håndtag at bruge i problemstillingen, forklarer Anne Sophie Huus Pedersen.

GL-formand Tomas Kepler gjorde efter repræsentantskabsmødet i sidste måned opmærksom på, at kravene ikke er prioriterede, således at ingen af dem “efterlades forlods på perronen”. Også han har dog noteret sig, at medlemmernes ønskesedler var præget af spørgsmålene om løn og arbejdstid. Ambitionerne skal være til stede, selvom det ikke bliver lette forhandlinger.

”Vi skal naturligvis ikke sætte ambitionerne lavere end resultaterne i det private – men som sagt er det ikke til at sige, hvad der kan ske, hvis for eksempel akademikerne skal finansiere sygeplejerskernes lønstigning. Så vi skal have nogle andre ting – de såkaldt bløde krav, som dog ikke altid er bløde. Uanset hvad der sker med lønnen,” sagde Tomas Kepler til gymnasieskolen.dk efter repræsentantskabsmødet.

Kravene blev på mødet vedtaget uden stemmer imod, ligesom der var enstemmig tilslutning til forhandlingsaftalen i det akademiske forhandlingsfællesskab.

Processen herfra er en masse såvel officielle som uofficielle møder og lobby-snak frem til sommerferien inden efterårets mere formelle køreplan forud for den kommende vinters forhandlinger.

Forhandlingsaftalen

GL’s repræsentantskab besluttede på det ekstraordinære møde i marts enstemmigt, at GL tilslutter sig forhandlingsaftalen – en aftale mellem Akademikernes medlemsorganisationer om, at organisationerne på en række nærmere fastlagte vilkår overdrager forhandlings- og aftaleretten til Akademikerne. Det betyder, at Akademikerne kan indgå overenskomster på vegne af GL.

 • I tilfælde af at organisationer har selvstændige overenskomster – som for eksempel GL’s overenskomst for gymnasielærere – vil disse som udgangspunkt få ’tilbageleveret’ forhandlings- og aftalekompetencen, så GL vil få mulighed for selv at forhandle og indgå en aftale om en ny overenskomst. Kan GL ikke selv få indgået en ny aftale, falder forhandlings- og aftalekompetencen tilbage til Akademikerne, og det er så Akademikerne, som indgår en aftale på vegne af GL. Lærerne på erhvervsgymnasierne er omfattet af fællesoverenskomsten for akademikere i staten, som vil blive forhandlet af en forhandlingsdelegation, der består af Akademikernes forhandlingsudvalg (FHO), hvor GL er repræsenteret.
 • Som udgangspunkt er forhandlingsaftalen bindende, så når en organisation har tiltrådt aftalen, kan den ikke træde ud og tilbagekalde overdragelsen af forhandlings- og aftalekompetencen – dog kan den enkelte organisation på forhånd klausulere et eller flere af egne krav eller arbejdsgiverkrav og træde ud af forhandlingsaftalen, såfremt det/de klausulerede krav ikke opfyldes, eller arbejdsgiverkrav gennemføres. Det medfører imidlertid, at den pågældende organisation må begynde forhandlingerne forfra, ligesom ingen af de af Akademikerne opnåede resultater er gældende for organisationen.
 • Ved at indgå i en forhandlingsaftale opnår man i praksis en sikkerhed for at blive omfattet af de generelle lønstigninger, reguleringsordning samt tværgående aftaler på lige fod med andre organisationer. Derudover får man en opbakning fra fællesskabet til de særlige krav, man måtte have eller blive stillet over for.Omvendt risikerer en organisation mindsket opbakning fra fællesskabet til klausulerede krav og mulig frigørelse.
 • En forhandlingsaftale indeholder også en oplistning af de krav, som de tilsluttede organisationer er enige om at fremsætte, herunder modkrav, som skal fremsættes som reaktion på arbejdsgivernes krav til overenskomstforhandlingerne. Dette kaldes forhandlingsoplægget.Organisationerne skal således være enige om, hvilke krav der skal fremsættes. Dette gælder også krav, som kun vedrører en enkelt organisation.”Det er kommet meget tydeligt frem på medlemsmøderne, at sammenhængen mellem opgaver og tid ikke er hensigtsmæssig.Anne Sophie Huus PedersenFormandGL’s overenskomstudvalg
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater