Ungt håb – Alternativets visioner for ungdomsuddannelserne

Vi har netop lanceret Alternativet ungdomsuddannelsesudspil, og jeg vil her præsentere et par af de væsentligste forslag fra udspillet.

Helt grundlæggende er det for Alternativet afgørende, at alle ungdomsuddannelser har fokus på både faglighed, kundskaber, trivsel, dannelse og personlig og social udvikling. Desværre har vi de senere år set en stigning i antallet af unge, der døjer med lav selvtillid, angst, ensomhed, stress, osv. Den udvikling skal tages meget alvorligt. Løsningerne ligger naturligvis mange steder og ikke kun på uddannelsesområdet. Men nogle af dem gør, og derfor er der brug for en ny undervisnings- og evalueringskultur, som gør op med den dominerende konkurrencestatslogik og begrænser fokus på karakterer, og som i stedet er kendetegnet ved en høj motivationskultur, klare faglige tilbagemeldinger, god balance mellem teori og praksis og dynamiske relationer med det omgivende samfund.

Der er, kort sagt, brug for at ungdomsuddannelserne bliver det sted, hvor elever begejstres fagligt og socialt, lærer af lyst og nysgerrighed og udvikler sig fagligt, socialt og personligt i et forpligtende fællesskab. Skal vi derhen, så skal vi turde se radikalt på, hvilke strukturer og elementer af det nuværende system, der er brug for at ændre på. Vi give vores bud i vores udspil; herunder har jeg blot håndplukket nogle centrale elementer.

Gratis ungdomshøjskole til alle unge som overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse
I dag får 20 % af en generation ikke en ungdomsuddannelse. Det er alt, alt for mange. Og det skyldes i høj grad et system, hvor vi alt for tidligt stiller krav til, at de unge skal træffe et valg, som er afgørende for deres livsforløb, samtidig med at vi ikke har klædt dem på til at træffe så store valg.

Derfor foreslår Alternativet, at alle unge får tilbudt et år på ungdomshøjskole i umiddelbar forlængelse af folkeskolen, dvs. efter 9. eller 10. klasse. Ungdomshøjskolen skal hverken erstatte folkeskolens afgangsklasser eller det første år på en ungdomsuddannelse, men være et selvstændigt år, som på én og samme gang er en kvalificering frem mod en ungdomsuddannelse og en mulighed for at mærke efter og prøve kræfter med forskellige retninger. Ungdomshøjskolen skal hverken ses som et arbejdsmarkedsprojekt eller et selvudviklingsprojekt, men som et samfundsprojekt, som kobler højskolerne dannelsesfokus med nogle efterskolers erhvervsfokus. Det er et tilbud, som giver den unge frihed fra karakterræs og ’den lige vej’, men som samtidig stiller krav inden for et forpligtende fællesskab med alt, hvad det kræver af rummelighed og arbejdsomhed. Vi tror på, at et sådant forløb vil betyde, at langt flere unge mennesker sættes i stand til at træffe et uddannelsesvalg med både hjernen og hjertet, og at det samtidig ruster til et nødvendigt samfundsengagement.

Valgfri benyttelse af karakterer i hele forløbet
På flere danske gymnasier har man forsøgt sig med karakterfrie forløb. Resultaterne har entydigt været positive. Eleverne oplever mindre stress, øget elevdeltagelse, mindre fravær, mere tryghed og større trivsel. Populært sagt: ’What’s not to like?’. Desværre er muligheden for karakterfrie forløb begrænset til det første år på gymnasiet, og jeg har talt med flere elever, som siger, at de er glade for forløbet, men at det jo ikke afspejler ’virkeligheden’, for virkeligheden handler om at få karakterer, så man kan komme ind på den videregående uddannelse, man drømmer om. Det er rigtig ærgerligt, at de gode resultater ikke få lov til at få fodfæste! Derfor foreslår Alternativet helt konkret, at alle ungdomsuddannelse skal have frihed til selv at beslutte, hvorvidt de ønsker at anvende karakterer eller ej igennem hele uddannelsesforløbet. Det siger sig selv, at forslaget er fuldstændig afhængigt af en ændring af optagesystemet til de videregående uddannelser, på en således måde, at dette i større omfang gør brug af alternative optagekriterier, som f.eks. optageprøver og –samtaler.

’Minifilosofikum’ på alle ungdomsuddannelser
Vi råber alle på dannelse i disse dage. Men vi gør ikke så meget ved det! Derfor stiller Alternativet nu konkret forslag om, at der på alle ungdomsuddannelser lægges et fagligt forløb, som har til formål at undervise og give praktisk indførelse i moral og etik, filosofi, medborgerskab og mangfoldighed. Den enkelte elev skal lære og forstå at sætte sin egen verden og opfattelse i perspektiv og se sig selv som del af noget større. I forløbet skal eleverne derfor diskutere, forholdes og udfordres på deres værdier og praksis omkring etik, medborgerskab og normer i samfundet. Forløbet skal stille spørgsmål om, hvad vi ’bør’ som mennesker, og ikke bare hvad vi ’kan’. Det skal både have fokus på den indre og ydre dannelse, på fællesskabet, på Danmark og på verdenssamfundet. Derfor skal det både indeholde elementer af personlig og social trivsel, praktiske ’hverdagsudfordringer’, praktisk filosofi, medborgerskab, rettigheder og konventioner, såvel nationalt som internationalt. Mange ungdomsuddannelser underviser allerede i disse elementer, men Alternativet ønsker at det bliver et obligatorisk forløb på alle ungdomsuddannelser.

Bedre samspil mellem de forskellige ungdomsuddannelser
De forskellige ungdomsuddannelser er i dag, ifølge Alternativet, alt for silo-opdelte. Vi ønsker at fremtidens ungdomsuddannelser samlet i campusskoler (som det allerede findes nogle steder), hvor de forskellige uddannelser er fysisk tæt på hinanden. Dette har flere fordele: Dels at man vil kunne undervise i tværinstitutionelle bånd (som minifilosofikum). Dels vil elever fra de forskellige uddannelser i perioder kunne ’bytte skema’. På den måde kan erhvervsskoleelever f.eks. udfordres på og prøve kræfter med et klassisk dannelsesfag, mens elever fra det almene gymnasium kan komme ud og arbejde med deres hænder og prøve kræfter med en kreativ skabelsesproces. Formålet er dels at åbne elevernes perspektiver for andre aspekter af livet end dem, de går rundt i til daglig, og dels at genskabe respekten for, at ingen uddannelser er finere eller mere værd end andre ved at lade de unge opdage, hvor svært det er at hhv. arbejde med sine hænder eller sin analytiske hjernehalvdel.

Har du fået mod på at læse hele udspillet, så findes det her

Rigtig god læselyst!