Sociologiens kernestof

Kernestof fornemt serveret

Hvad kræves der af en god indføring i kernestoffet i en af samfundsfagets discipliner? Primært skal den skabe en kobling mellem elevernes livsverden og disciplinens begreber, metoder og teorier. Den skal kunne illustrere begreberne med gode iagttagelser fra hverdagen, og den skal præsentere relevante og aktuelle ­teoretikere. Med Klafkis ord såvel åbne stoffet for eleverne som eleverne for stoffet. Det er måske lidt lettere, når man skriver lærebøger i sociologi end i for eksempel EU-stof. Ikke desto mindre er Sociologiens kernestof en af de mest vellykkede indføringer i dette område, overtegnede har læst i adskillige år.

For det første har forfatteren et fint blik for, hvad der rører sig blandt senmodernitetens unge i relation til den vanskelige identitetsproces. For det andet præsenteres de helt relevante teoretikere som Giddens, Foucault, Goffman, Rosa (højhastighedssamfundet) og Reckwitz (singulariteternes samfund). Og for det tredje udmærker bogen sig ved at kunne knytte relevante hverdags­iagttagelser til senmodernitetens begreber og teorier.

Uden at det er markeret, er bogen inddelt i fem overordnede dele: introduktion til den sociologiske tankegang, identitetsdannelsen, individets relation til fællesskabet, skille­linjer og kulturelle mønstre (herunder ulighed og fattigdom) og endelig Danmark sammenlignet sociologisk med andre lande.

Et par indvendinger: På bagsiden af omslaget beskrives de centrale emner som tre bullets: først identitetsdannelse, socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre. Den bullet er rost ovenfor. Men her­efter nævnes politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier. Sociale medier er behandlet særligt i relation til identitet, men ikke mange ord om politisk meningsdannelse. Tredje bullet er samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur. Samfundsforandringerne er til fulde behandlet, men aktør/struktur bliver ikke analyseret i kapitlerne efter præsentationen i introduktionen (har forfatteren været inde over omslaget?).

Tilbage står indtrykket af en glimtende sociologibog, der ikke kun egner sig til A-niveau, men også til flere af professionsuddannelserne.