Religion på kryds og tværs

Udfordrende ‘krydsogtværser’

Bogen har meget nyt til religions­faget i gymnasiet og hf. Der er fire nye emner til fagbekendtgørelsens valgfrie emne: køn, rusmidler, satanisme og ånder. Men nok så vigtig for faget generelt er den grundige indføring i den nye undervisningslovs (2017) fire kompetencedimensioner: den globale, digital dannelse, innovation og karrierelæring. Samt en videnskabsmodel i forbindelse med religionsfagets nye muligheder for at indgå i tværfagligt samarbejde i forbindelse med SPR og SSO.

Med loven i 2017 er kompetencebegreberne blevet sat i førersædet, og de tidligere dannelses- og almendannelsesbegreber er kommet på bagsædet. Der henvises til dem i lovens formål, men konkret indordnes de som en del af den større kompetencepulje. Den viden og de kundskaber med videre, som den gymnasiale undervisning giver, skal kunne omsættes i praksisser og kommunikativt på en kritisk, ansvarlig og i det hele taget en ordentlig måde ikke mindst på de sociale medier!

Mere fagspecifikt er det især med den globale kompetence, at den fag­lige religionsundervisning kommer på banen. Og her bruger bogen et begreb fra den engelske pædagogik ‘worldview literacy’ – verdenssynsevne. Den går kort sagt ud på at give eleverne kompetencer til en hermeneutisk dialog med andre menneskers tro og livsanskuelser, at kunne forholde sig reflekterende til både deres egen og andres verdens­anskuelse med henblik på om muligt at nå til en konsensus om samfundsmæssige og globale spørgsmål. Der redegøres meget indgående for, hvad den globale kompetence rummer, og der er knyttet mange øvelser med ­gode instruktioner til opgaverne, så eleverne kan få tillært sig den glo­­bale kompetence. Her indgår blandt andet at kunne aflæse andres verdensopfattelse. Den postmoderne verdens religiøsitet og livsanskuelser er i stigende grad blevet individualistisk, eklektisk og udogmatisk, så globalt drejer det sig ikke blot om at have ­viden om verdensreligionerne som sådan!

Efter indlæringen af de fire kompetencer følger i bogens anden del anvendelsen af dem. Det sker ved mange øvelser til de fire ovenfor nævnte emner. Kønsrollemønstre i verdensreligionerne og transcendente religiøse oplevelser i forbindelse med rusmidler, satanisme og åndedyrkelse. Bogen giver ud fra den nyeste forskning en meget grundig og systematisk indføring i disse emners forskellige typer af kultdyrkelse. I øvelserne hertil anvendes et alsidigt mate­riale af klassiske og nyere tekster samt musik og film på nettet. Ud fra ­dette materiale skal eleverne med de fire kompetencer løse forskellige spørgsmål. Her må eleverne holde flere arbejdsmæssige og faglige begreber sammen, førend svaret kan falde på plads. Det forekommer mig, at opgaverne er meget avancerede ‘krydsogtværser’ til den gymnasiale religionsundervisning på C-niveau.  

Der er lagt et stort arbejde i bogen. De fire valgfrie emner vil sikkert interessere eleverne. Bogen er velskrevet, grafiske modeller systematiserer de mange begreber, og et velvalgt billedmateriale gør den indbydende. 

På grund af pension er dette Hans Jørgens sidste anmeldelse. Tak for mange års tro tjeneste.