OK 21: Hvilke resultater?

Forud for GL´s overenskomstresultat ligger mange forhandlinger.
Modparten ville – ikke overraskende - ”købe” GL-overenskomsten.
Hovedbestyrelsen kunne have handlet og f.eks. ladet alle fagtillæg (§8) løbe ud i sandet. Det havde også været let at stryge paragraffen vedr. de ikke fastansatte kolleger (§4). De nævnte paragraffer berører ca. en tredjedel af GL´s medlemmer. Men hvis alle til gengæld fik arbejdstidsregler som i ”gamle dage”? Nej, de ér tabt, og de kommer aldrig tilbage. Politikerne var dengang i 2013 enige om at fjerne grundlaget for de gennemskuelige arbejdstidsaftaler, og det ændrer de ikke. - Hvis jeg fik fagtillæg eller var ikke fastansat, ville jeg fremover være langt mere udfarende og gøre min indflydelse gældende på alle niveauer i GL.

Til OK 21´s resultater vil pessimisten sige, at vi ikke opnåede noget, optimisten, at vi trods alt opnåede noget – mens pragmatikerne ved, at det var det bedst opnåelige og et skridt i den rigtige retning.
Du har nu retten til at drøfte dine opgaver og deres omfang med din ledelse, således at sammenhængen mellem opgaver og tid kan sikres – ikke bare i starten af skoleåret, men hvert kvartal. Hvis timeforbruget overstiger den normale arbejdstid, eller hvis din opgaveportefølje ændres, skal du drøfte det med din leder. Det er ikke ensbetydende med, at du får at vide, at det er et vilkår, take it or leave it. En drøftelse er ensbetydende med, at man lytter til hinanden.
Det er tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR), der indbringer spørgsmål til ledelsen, hvis arbejdsmiljøloven overtrædes. Er arbejdstempoet for højt, er det skadeligt for helbredet. Hvis flere kolleger beder om at gå på deltid, hvis antallet af sygedage er stigende, er det klart bevis på, at arbejdsmiljøloven overtrædes. GL-lokalt og/ GL-centralt skal inddrages.
Hvis ledelsen godkender timeforbruget i et kvartal, er det ikke ensbetydende med, at du automatisk får merarbejde udbetalt; det er derimod ensbetydende med, at der vil komme fokus på opgavemængden og en udjævning af arbejdstiden, og det er langt mere værd end muligheden for en senere udbetaling af merarbejde. Efter 4. kvartal skal TR og ledelse ud fra en fælles forståelse af både time-budget og -regnskab drøfte sammenhængen mellem planlægningstal og timeforbrug. Hensigten er klar: Med OK 21 skal gymnasielærerne sikres en mere jævn arbejdsbelastning, og det kan kun ske i drøftelser - i åbenhed og med transparens. Det er vigtigt, at også kollegerne i løbet af året taler sammen om, hvad der må anses for vægtige argumenter (antal elever, antal hold/klasser, skriftlige opgaver, øvrige opgaver, erfaring), når sammenhængen mellem opgaver og tid skal drøftes. Hvis lærer A kan undervise 10 hold, kan lærer B også? Nej, du kan undervise 120 elever, men aldrig 200+. Ligesom du ikke må overskride en fartgrænse på 110 km/t på motorvej, må du heller ikke overskride dit arbejdstempo, så du bliver syg. Vi må og skal blive enige om fartgrænserne på arbejde.
TR får et større ansvar. Men det gør du, dine faggrupper og det samlede lærerkollegium også. Vi har allesammen et ansvar for at tage stilling til antallet af opgaver og deres omfang og dele erfaringer med hinanden. Stikker vi hver især hovedet i busken, vil vi blive spillet ud mod hinanden, sådan som det allerede sker på skoler med dårligt arbejdsmiljø.
Der er lærerkollegier, som er sunket ned i apati. De skoler, hvor hver gymnasielærer er ”sin egen lykkes smed”, hvor der ingen transparens er, hvor intriger og splittelse har overtaget, og hvor arbejdsmiljøet er ikke eksisterende. Dér, hvor arbejdsmiljøloven overtrædes, hvor GL-lokalt ikke længere kan løse problemerne, dér skal GL-centralt komme til hjælp.
Skoler med et godt arbejdsmiljø, hvor der er transparens, sammenhængskraft og samarbejde, kan kun blive bedre. Du er en vigtig del af GL, fordi du også samarbejder og drøfter fælles udfordringer med kolleger, viser tillid til og støtter tillidsrepræsentanten. Sammen når vi længere, meget længere!

OK lønstigning – især i betragtning af pandemi og finanskrise
Hvad angår OK 21 og løn: Det er ikke prangende, men vi bevarer reallønnen med en forventet lille reallønsforbedring. Der er lønstigninger på 4,4 + 0,2 (seniorbonus), og det skønnes, at der kommer en reguleringsordning på knap 1% samt en lokalløn på c. 1,5%, i alt c. 6,7% fordelt over tre år.
Alle skoler har en lønstatistik, som kan sammenlignes med landsgennemsnittet; du kan også tjekke din løn og sammenligne med landsgennemsnittet. Med en gennemskuelig og retfærdig lønaftale skal du også have mulighed for at se et positivt lønperspektiv.
Overenskomsten sikrer, at TR fremover skal have indsigt i vores lønoplysninger. Det vil på nogle skoler være et kæmpe fremskridt. Du og jeg har et ansvar for at bede om skolens lønstatistik og lønaftale, deltage i drøftelserne om den lokale lønaftale, og ingen skal stå på bagperronen i 10-20 år uden lokale tillæg.
GL mener, at der skal være et lønperspektiv for alle. Måske skal GL-centralt ud for at bistå i lokale lønforhandlinger? Under alle forhold skal der gøres noget systematisk på de skoler og for de skoler, der ligger blandt de 10% dårligst lønnede. Man kunne starte med at give alle kolleger med belastende skærmarbejde et fagtillæg.

Øvrige OK 21-resultater
Vedrørende øvrige OK-resultater er det første et kæmpe fremskridt, det næste et museskridt. Grøn omstilling og kompetenceudvikling kan være store skridt i den rigtige retning.
Sorgorlov på ½ år til forældre, der mister et barn inden dets 18. år.
Seniorbonus på 0,2% i løn kan konverteres til to dage fri eller indbetales på din pension.
Skolernes samarbejdsudvalg og medarbejdere skal inddrages i drøftelser af ”grøn omstilling” jf. et kommende protokollat.
Kompetencesekretariatet og Den Statslige Kompetencefond videreføres, dvs. at der vil fortsat være puljemidler til akademisk efteruddannelse. Også lederne kan fortsat vælge at tage efteruddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

OK 21 kan med andre ord siges ikke blot at vedligeholde, men også at (forsøge at) reparere på den overenskomst, der – som vi alle er enige om – kunne være meget bedre. Det er op til dig og vores kolleger, i et konstruktivt samarbejde mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og ledelse at få arbejdsvilkårene forbedret og lokallønnen forhøjet. Til gavn for hele GL.
Med disse ord anbefaler jeg et ja til OK 21-resultatet.

Sigrid Jørgensen