GL vil skæv elevfordeling og økonomitænkning til livs

Kære Morten

Tak for dit bidrag til debatten om elevfordeling og statsligt selveje. Det er en demokratisk styrke ved vores forening, at vi har engagerede medlemmer, som deltager i debatter om de store spørgsmål, vi skal forholde os til. Og selveje og elevfordeling er rigtig store spørgsmål, ingen tvivl om det. Det er også spørgsmål, som vi faktisk allerede har leveret og fortsat leverer mange svar på.

GL kæmper hårdt for at komme skævhederne i elevfordelingen til livs. Både i landsdækkende, regionale og lokale medier og i de løbende politiske møder med Børne- og undervisningsministeren og ordførerne på Christiansborg. Det gælder også med mig som formand.

Jeg har blandt andet skrevet fælles indlæg i Altinget med Danske Gymnasier og DGS, hvor vi understreger det dybt problematiske i, at elever med en svag socioøkonomisk baggrund klumper sig på nogle bestemte gymnasier, mens ressourcestærke elever går på andre gymnasier. Sammen argumenterer vi kraftigt for en ny og hensigtsmæssig fordelingsmodel for alle gymnasieuddannelser, der både kan sikre frit valg af uddannelsesretning (hhx, htx, eux, hf eller stx) og et alsidigt udbud af gymnasieuddannelser i hele landet med en bredt sammensat elevgruppe på skolerne.   

Vores forslag kræver stram kapacitetsstyring, og det vil medføre en omfordeling af elever til fordel for de skoler, der i dag er udfordrede med vigende søgning, ligesom vi understreger, at elevfordelingen skal gælde for alle skoleformer. GL’s politik på området er blandt andet blevet til efter interne drøftelser i Lokaludvalget (LKU) med formænd for lokalbestyrelserne og områdebestyrelserne.

Som jeg læser de politiske meldinger, jeg modtager, ser der ud til at være et politisk flertal på Christiansborg for at ændre på regelsættet i en retning, der synes at gå vores vej. Den kurs forfølger vi naturligvis vedvarende i jævnlige politiske møder på Borgen og i fremstød i alle medier.

Når det gælder din opfordring til at tage et opgør med selvejet, så har GL allerede en formuleret politik: Vi har indtil nu ikke krævet selvejet afskaffet, men i stedet underlagt en meget højere grad af central styring; man kan også udtrykke det således, at GL mener, selvejet ikke bør bestå i sin nuværende form. Der er for meget Wild West rundt omkring, som ikke gør noget godt for vores uddannelser. Derudover er det et spørgsmål, som GL’s hovedbestyrelse aktuelt er i gang med at overveje og behandle som optakt til en kommende taxameterreform og udspil til nye elevfordelingsregler.

Udfordringerne og problemstillingerne i tilknytning til spørgsmålet er ikke enkle, der er rigtig mange og ubekendte faktorer, som vi er i gang med at belyse. Men et er sikkert, du slår hovedet på sømmet i påpegningen af den store negative konsekvens, som følger af selvejet og udmønter sig i skoleprotektionisme forårsaget af benhård økonomisk konkurrence om eleverne.

Om vi får en lettere gang på jord i kommunalt eller regionalt regi ER imidlertid vanskeligt at sige. Her udfordres vi af det kommunale selvstyres frie ret til at prioritere økonomien til de ansvarsområder og opgaver, kommunerne varetager. Det risikerer at skævvride rammevilkårene til gymnasiale uddannelser og skoler på tværs af kommunerne. Samtidig ser man på folkeskoleområdet en til tider ret håndfast politisk indblanding i lærernes didaktiske rammer, som jeg tror, mange medlemmer ikke ønsker sig udbredt til gymnasieskolerne.

Tilsvarende skal vi heller ikke være blinde for, at regionerne i dag ikke har de store opgaver på uddannelsesområdet, men derimod skal få sygehusvæsenet til at fungere med betydelige udgiftsposter til området. Det kan risikere at nedtone den politiske opmærksomhed rettet mod gymnasieuddannelserne under et eventuelt kommende regionalt styre.

Disse og en lang række øvrige afvejninger og udfordringer indgår i behandlingerne i GL’s hovedbestyrelse, og jeg kan garantere dig, at områder som elevfordeling, skoleøkonomi og selveje fortsat er kerneprioriteter for GL.

Vi skal den skæve elevfordeling til livs, og vi skal have stoppet uhensigtsmæssige og skadelige konsekvenser af snæver og kontraproduktiv økonomitænkning på skoler, hvor disse tendenser florerer i dag.

I denne politiske proces indgår dit indlæg, og GL melder naturligvis klart ud om de beslutninger, vi træffer i de verserende politiske drøftelser. Tak igen for bidraget.

Med venlig hilsen

Tomas Kepler