Didaktik i skriftlighed

The proof of the pudding is …

Den erfarne forfatter i didaktiske spørgsmål Morten Overgård Nielsen er fremkommet med en lærebog for undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, der præsenterer en række værktøjer til fremme af skriftlighed og skriveprocesser især i fagene dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. Med henvisning til Lev Vygotsky, Olga Dysthe og Kjell Lars Berge og nordisk skriveforskning får læseren en kort gennemgang af skriveteorier, Blooms taksonomi og SOLO samt en definition af referat, analyse, redegørelse, diskussion og konklusion samt skriftlighedens skolehistorie fra 1960’erne til i dag – kort og koncist. Morten Overgård Nielsen belyser problemerne i overgangen fra grundskole til gymnasium og de videregående uddannelser med fyldige citater fra institutionernes faghæfter og konkluderer, at der stadigvæk er behov for efteruddannelse af underviserne med hensyn til viden om grundskolen og de gymnasiale uddannelser, mundende ud i konkrete elementer i en skriftligheds­didaktik (s. 75-79).

Konkrete didaktiske værktøjer introduceres kort, med den pointe at eleverne skal have lov til mere individuel frihed inden for genrernes og opgavernes rammer, da det fremmer deres skrivelyst. Den frihed skal integreres i systemet, så censorerne vurderer mere ensartet, end tilfældet er nu. Der er mange gode råd om stilladsering og progression i listeform (s. 117) og i opstilling af progressionsplaner på enkelte skoler, og hvordan feedback kan gives på flere måder, særdeles konkret på s. 92+108-109.

Men det ville have været skønt, hvis der havde været en praksisdel med elevers formuleringer af opgaver og underviserens forslag til konkrete forbedringer, sådan at læseren kunne se, hvordan skriveprocessen skred frem, og det skriftlige produkt forandrede sig. Så ville arbejdet – og dermed titlens bonmot – være fuldført. Men forarbejdet er gjort klart og godt med dette skrift.