Artikel
Nu er OK 21 indledt: Gamle krav til gymnasielærerne
Formand 04 Tomas Kepler

Nu er OK 21 indledt: Gamle krav til gymnasielærerne

GL's formand er ikke imponeret over gengangerne blandt statens krav til gymnasielærerne. Men han hæfter sig også ved nogle af kravene, hvor der synes at være et sammenfald i forhold til GL’s krav.

I går blev første skridt taget til en ny overenskomst for gymnasielærerne og andre ansatte i staten. Det skete, da arbejdsgivere og de faglige organisationer udvekslede krav til de kommende overenskomstforhandlinger, der for alvor går i gang i starten af det nye år. 

For gymnasielærerne byder arbejdsgivernes krav på gengangere fra tidligere overenskomstforhandlinger. Det drejer sig om sammenlægningen af GL-overenskomsten med fællesoverenskomsten for AC-området, som gælder på erhvervsgymnasier. 

Arbejdsgiverne stiller også endnu engang krav om en ophævelse af § 4 i overenskomsten, der handler om tidsbegrænset ansættelse, og at skoler ikke må lave vikaransættelser år efter år uden objektive begrundelser.

Også omlægningen af tillægsstrukturen på gymnasierne er atter at finde på statens ønskelisten.

Om gengangerne blandt kravene mener Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), ikke, at der er noget nyt at sige.

“Vi er blevet præsenteret for kravene før, og det gav tidligere ikke anledning til at gå ind i en nærmere drøftelse om sådanne krav. Jeg har svært ved at tro, at noget skulle være anderledes nu, men vi møder selvfølgelig op ved forhandlingsbordet for at høre nærmere om, hvad der ligger bag,” siger han.

Flere og flere medlemmer har mistet tiltroen til, at en overenskomst kan sikre et godt arbejdsliv.

Tomas Kepler, formand
GL

Sammenfald i krav
På den mindre trælse side, som GL-formanden formulerer det, hæfter han sig især ved nogle af arbejdsgivernes krav, hvor der virker til at være et sammenfald i forhold til GL’s krav. Det drejer sig især om krav om tidssvarende seniorordninger, et styrket lokalt samarbejde og en styrket indsats for det gode arbejdsmiljø.

“Kravene er overskrifter, der lægger op til nærmere drøftelse, så det bliver interessant at høre, hvad arbejdsgiverne mener. Vi har ihvertfald nogle klare idéer om, hvordan man kan forbedre de områder,” siger Tomas Kepler.

For GL har gymnasielærernes arbejdstid højeste prioritet for denne overenskomstforhandling med krav om jævn arbejdsbelastning, åbenhed og transparens og bedre vilkår for deltidsansatte. 

“Det er så vigtigt og tiltrængt, at vi får en overenskomstsikring af bedre håndtering af lærernes arbejdstid, for den aktuelle situation er, at flere og flere medlemmer har mistet tiltroen til, at en overenskomst kan sikre et godt arbejdsliv. De har derimod oplevet, at en utilstrækkelig overenskomst har været medvirkende til et problemfyldt arbejdsliv,” siger Tomas Kepler. 

Ny start
Som noget nyt er det Skatteministeriet med den nyoprettede Medarbejder- og Kompetencestyrelse, som sidder ved forhandlingsbordet på arbejdsgiversiden i stedet for Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen, som blev nedlagt af den nuværende regering. Ønsket var at skabe en ny start og “at kickstarte samarbejdet med de offentligt ansatte, faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer med respekt og dialog”, som skatteminister Morten Bødskov (S) udtrykte det. 

I oplægget til overenskomstkravene beskrives Skatteministeriets ambition om “at sikre de bedste rammer for attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser”.

Der er ingen omkostning for arbejdsgiverne ved at give os mere transparens omkring vores arbejdstid.

Tomas Kepler, formand
GL

Tomas Kepler håber, at den nye styrelse vil indfri regeringens mange løfter om en ny start og et bedre forhandlingsklima.

“Regeringen har gjort meget ud af at signalere, at man ønsker en ny forhandlingsvej, hvor man er i øjenhøjde med de offentligt ansatte med respektfulde forhandlinger. Det håber jeg virkelig, så den nye styrelse ikke bare bliver en ny indpakning af gammelt indhold,” siger Tomas Kepler

Gratis krav
Både fra de faglige hovedorganisationer og fra arbejdsgiverne understreges det, at OK 21 vil være en overenskomst i COVID-19’s tegn.

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der forhandler de store generelle spørgsmål for alle statsansatte, stiller krav om generelle lønstigninger, der som minimum sikrer reallønnen for alle, styrkede seniorvilkår, bedre rammer for kompetenceudvikling, øget tryghed, sikring af at alle ansatte er omfattet af en overenskomst, bedre vilkår for børnefamilier og øget hensyntagen til de ansattes fritid for eksempel ved omlægning af arbejdstid. 

I forhold til en smal økonomisk ramme peger Tomas Kepler på, men at nogle af GL’s højest prioriterede krav er gratis for arbejdsgiverne.

“Der er ingen omkostning for arbejdsgiverne ved at give os mere transparens omkring vores arbejdstid. Det koster heller ikke noget at etablere bedre samarbejde på skoler og at lade det blive understøttet af nogle centrale formuleringer om, hvordan sådan et samarbejde skal forløbe. At levere mere løbende opfølgning på arbejdstiden koster heller ikke noget, det kan tværtimod måske ende med at spare nogle udgifter,” understreger Tomas Kepler. 

Overenskomstforhandlingerne indledes officielt ved sættemødet på fredag mellem skatteminister Morten Bødskov (S) og AC’s forhandlingsudvalg, som GL’s formand Tomas Kepler er med i. 

Arbejdsgivernes krav

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen oplister 25 krav som oplæg til de kommende overenskomstforhandlinger for de statsansatte akademikere.

Zoomer man ned på de krav, der især har interesse for gymnasielærere, kan nævnes:

 • Partnerskab om udvikling af attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser.
 • Sammenlægning af overenskomst for lærere og pædagogiske ledere på gymnasieskoler mv. med overenskomst for akademikere i staten.
 • Omlægning af tillægsstrukturen.
 • Ophævelse af overenskomstens § 4 om tidsbegrænset ansættelse.

Se alle krav fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen her.

AC's krav på undervisningsområdet

Udpluk af AC's krav, der især har betydning for gymnasielærerne:

 • Jævn arbejdsbelastning. 
 • Åbenhed og transparens. 
 • Bedre vilkår for deltidsansatte. 
 • Forbedrede vilkår ved varetagelse af opgaver på flere geografisk spredte tjenestesteder. 

Se alle AC's krav her.

OK-aktører: Lønmodtagerne

CFU

 • Centralorganisationernes Fællesudvalg består af fire centralorganisationer: Akademikerne, Offentligt Ansattes Organisationer(OAO-Stat), CO10 og Lærernes Centralorganisation.
 • CFU forhandler de store generelle spørgsmål for alle de statsansatte. Det gælder for eksempel den samlede lønramme, reguleringsordning og tjenestemandskrav.
CFU's chefforhandler er formand Rita Claumarch Bundgaard, der også er formand for HK Stat og Offentligt Ansattes Organisationers statslige forhandlingsområde (OAO-S). 

Akademikerne

 • GL indgår i Akademikerne, der forhandler de generelle dele af overenskomsten for ansatte i staten med lange videregående uddannelser som gymnasielærere, læger og ­jurister.
Formand for Akademikerne er Lars Qvistgaard.

Gymnasielærerne

 • GL ­forhandler selv sin egen overenskomst, der omfatter de medlemmer, der er ansat på stx og VUC.
 • GL’s medlemmer, der underviser på erhvervsgymnasier, er omfattet af de generelle forhandlinger på Akademikernes område.
 • Lærerne på Sankt Annæ Gymnasium er kommunalt ansatte, og overenskomstforhandlingerne sker mellem GL og Kommunernes Landsforening.
GL's formand Tomas Kepler.

 

 

OK-aktører: Arbejdsgiverne

Skatteministeriet
Det er skatteminister Morten Bødskov (S), der leder forhandlingerne med de statsansatte. 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Selve forhandlingerne med de mange statsansatte faggrupper bliver ført af embedsmænd fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der er under Skatteministeriet.
Den nyoprettede styrelsen er den nuværende regerings opfindelse. Styrelsen tog over, da regeringen nedlagde den meget udskældte Moderniseringsstyrelse. 

OK 21 tidsplan

15.-16. december 2020
Udveksling af overenskomstkrav mellem offentligt ansatte og arbejdsgiverne.

18. december 2021
Overenskomstforhandlingerne indledes officielt ved sættemøde mellem skatteminister Morten Bødskov (S) og AC's forhandlingsudvalg, som GL's formand Tomas Kepler er med i. 

4. februar 2021
Overenskomstforhandlingerne afsluttes.

10. marts 2021
GL's repræsentantskab tager stilling til overenskomstresultatet.

Marts/april 2021
Urafstemning blandt GL's medlemmer om overenskomstresultatet.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater