Artikel
Hf bør fremtidssikres
No image

Hf bør fremtidssikres

Toårig hf viser vejen for fremtidens gymnasiale uddannelser, mener kronikørerne. De tager udgangspunkt i det ministerielt nedsatte hf-udvalg, der i 2015 offentliggjorde en rapport med fem hovedanbefalinger forud for en kommende gymnasiereform.

Tekst_ gs_redaktor
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

I dette skoleår gennemgår en af Øregårds 1.g-klasser forsøgsvist undervisning uden standpunktskarakterer. Meningen er at give eleverne rum til at koncentrere sig om lysten til at lære. På toårig hf tør vi godt spå, at forsøget vil falde positivt ud. Fordi det virker. I hvert fald på hf!

En del af den toårige hf-uddannelses dna er nemlig, at der ikke gives standpunktskarakterer, hvilket medfører et anderledes og mere befordrende undervisningsmiljø. Noget af det særlige ved kulturen i en hf-klasse er, at kursister og lærere hjælper hinanden og arbejder med hinanden. Kursisterne er ikke konkurrenter, men tilskyndes derimod til at trække på hinandens forskellige baggrunde, erfaringer og faglighed, så alle lærer mest muligt.

Toårig hf har en lang tradition for at eksperimentere lidt mere med nye former for undervisning, læring og udvikling af kursisternes studiekompetencer, sådan at de bliver parate til videre uddannelse. Måske er det også en af grundene til, at toårig hf er den gymnasiale uddannelse, som giver sine kursister det største løft set i forhold til udgangspunktet. Tal fra Undervisningsministeriet viser blandt andet, at kursister, der kommer med et gennemsnit på 4 eller lavere fra folkeskolen, i gennemsnit vil få et karakterløft til 4,5 på toårig hf.

Anbefalinger afspejler ønsker
Toårig hf kan noget helt særligt. I hf2net.dk, som er et netværk for 10 hf-kurser, hilser vi derfor også det ministerielt nedsatte hf-udvalgs rapport velkommen. Hf-udvalget afsluttede sin undersøgelse af hf sidste forår, og den 24. august 2015 blev rapporten Hf-udvalgets anbefalinger til en fremtidssikring af hf offentliggjort. Det bredt sammensatte ekspertudvalg nåede i sit arbejde frem til, at hf spiller en vigtig uddannelsespolitisk rolle, og at det derfor også er afgørende, at uddannelsen fremtidssikres, så den også fremover kan være en vigtig del af de gymnasiale uddannelser.

Hf-udvalget anbefaler, at:
· der bør være mulighed for faste fagpakker målrettet videregående uddannelser
· hf åbnes for vinteroptag
· der sker en faglig styrkelse af hf-uddannelsen
· der stilles klare krav om løbende feedback med angivelse af fagligt standpunkt
· der sker en styrket anvendelsesorientering i fagene, og at der er et stort fokus på opbygning af studiekompetence.

I hf2net.dk kan vi med tilfredshed konstatere, at hf-udvalgets anbefalinger i høj grad afspejler de ønsker, som vi, der har med hf at gøre i hverdagen, kunne tænke os for et fremtidigt og sprællevende hf.

En af hf-udvalgets anbefalinger er, at alle hf-institutioner skal have mulighed for at udbyde spor, der består af fagpakker med bestemte kombinationer af to til tre valgfag. Formålet er at øge elevernes motivation ved at gøre hf endnu mere anvendelsesorienteret, praksisrelateret og professionsorienteret.

Flere af hf-kurserne i hf2net.dk tilbyder allerede særlige fagpakker, som er målrettet specifikke videregående uddannelser. Det gælder for eksempel politilinjen, pædagoglinjen rettet mod uddannelser inden for det pædagogiske og sociale område, HF Design rettet mod uddannelser inden for design og arkitektur, og en HF Business rettet mod videregående erhvervsuddannelser. Kursisterne i de tonede klasser fortæller os, at klassens retning, praktikforløb og fokus på professionerne styrker deres motivation og medvirker til at afklare, hvad de efter toårig hf skal studere og arbejde med. I hf2net.dk mener vi, at der skal være plads til at lave fagpakker dér, hvor det lokalt giver mening i forhold til eksterne samarbejder med erhvervslivet og de videregående uddannelsessteder.

Kan tilbyde erfaringer med feedback
Hf-udvalget anbefaler også, at toårig hf generelt skal åbnes for vinteroptag, hvilket vil give hf-studenter mulighed for at gå direkte fra studentereksamen til optagelse på en professionsuddannelse om vinteren og på den måde undgå spildtid.

Vi mener, at de fleste større hf-kurser vil kunne håndtere dette på en meningsfuld måde. Samtidig vil det styrke toårig hf’s rolle som ”en chance mere” for de studieegnede elever, der er faldet fra andre ungdomsuddannelser, fordi de måske har haft svært ved at finde motivationen blandt mange meget unge klassekammerater.

Hvis der indføres formelle karakterkrav for optagelse på toårig hf, er det hf2net.dk’s holdning, at disse optagelseskrav kun skal være for dem, der kommer direkte fra 10. klasse – og i øvrigt være de samme, som skal gælde på alle de gymnasiale ungdomsuddannelser. Øvrige kursister skal fortsat kunne optages på baggrund af en konkret individuel vurdering.

Hf-udvalget peger også på, at hf-studenterne hyppigere må tage suppleringskurser end de øvrige studenter. Det er udvalgets anbefaling, at det faglige niveau styrkes med blandt andet krav om to B-niveaufag frem for et B-niveaufag og to C-niveaufag. Vi noterer os med tilfredshed, at hf-udvalget er enigt med os i, at fagligheden på hf skal styrkes, uden at vi kommer til at give køb på de alment dannende og studieforberedende elementer i uddannelsen.

Noget tyder dog på, at de nye årgange af hf-kursister selv vælger hf-kombinationer med mere faglig tyngde. Ved studiestarten i september er der i hf2net.dk blevet oprettet hele klasser, hvor alle har fysik på C-niveau. Erfaringsmæssigt vil det medføre oprettelse af hold med kursister med fysik på B-niveau på 2.hf. De fleste kursister, som har fysik på C- eller B-niveau, har i øvrigt også matematik på B-niveau. Derfor vil vi med stor sandsynlighed allerede om to år have flere hf-studenter, der ender med at have B-niveau i matematik, fysik og måske endog kemi. Dermed står de med gode muligheder inden for de tekniske og naturvidenskabelige videregående uddannelser.

Hf-udvalget anbefaler også, at hf styrker den løbende feedback og evaluering af kursisterne. Vi vil gerne understrege, at toårig hf på dette område allerede har erfaringer at tilbyde andre gymnasiale uddannelser, som ønsker at eksperimentere med undervisning uden standpunktskarakterer. På toårig hf har vi nemlig en løbende og systematisk vurdering og evaluering, der finder sted i en tæt dialog mellem lærer og kursist. Det helt konkrete værktøj i dette arbejde er studiebogen, hvis anvendelse gerne yderligere må udvikles og styrkes.

Alle hf-kursister fører studiebog, der er en elektronisk bog, som kursisten, kursistens lærere, studievejleder og rektor har adgang til. Studiebogen er kursistens personlige arbejdsredskab og indeholder oplysninger om kursisten (fra navn og skolebaggrund til for eksempel dårligt syn og ordblindhed).

I studiebogen evaluerer kursisten løbende sine mål, ambitioner og stærke/svage sider, ligesom studiebogen indeholder en række samtaleskemaer, der kan danne udgangspunkt for tutorsamtalerne. Studiebogen skal være med til at fastholde kursisternes fokus gennem hele uddannelsesforløbet og tjene som dokumentation for arbejdet frem mod de opstillede faglige mål.

Mange på videre uddannelse
Det er velkendt, at kombinationen af teori og praksis styrker læring. Derfor er vi også glade for, at hf-udvalget ser hf’s fokus på anvendelsesorientering som en styrke, der skal udvikles videre. Hf-kurserne i hf2net.dk har nemlig allerede fokus på at skabe de bedste rammer for anvendelsesorienteret undervisning. Anvendelsesorientering betyder meget for kursisterne og deres motivation, fordi de kan se, hvad de skal bruge fagene til – både på hf og i fremtiden.   

I World Aid-klassen på HF-Centret Efterslægten får kursisterne for eksempel teoretisk og praktisk indsigt i samfundsforhold og humanitært arbejde i Danmark og i et tredje verdensland. World Aid-klassen er blandt andet tre uger i Latinamerika, hvor kursisterne er med til at bygge skoler og fritidssteder for de lokale børn. Forinden arbejder de med fundraising og laver projekter om danske forhold, for eksempel hjemløse. Opholdet i Latinamerika styrker desuden kursisternes spanskkundskaber.

Vi mener, at hf’s målrettede arbejde med anvendelsesorientering er en af de direkte årsager til, at Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i april sidste år kunne konstatere, at næsten 40 procent af hf-studenterne er i gang med en videre uddannelse straks efter deres studentereksamen. Et meget højt tal i sammenligning med andre gymnasiale ungdomsuddannelser. 81 procent af de hf-studenter, som blev færdige i 2011, var i gang med en uddannelse inden udgangen af 2013.

Hf styrker social mobilitet
I rapporten fra hf-udvalget fremgår det, at hf-uddannelsen også står over for en række udfordringer, heriblandt at hf er præget af et generelt højt frafald, fravær og manglende motivation blandt kursisterne. Det fremgår dog ikke helt klart, hvilke årsager der kan være hertil, og hvordan hf-udvalget mener, vi kan komme disse problemer til livs.

I hf2net.dk er vi ikke bange for at tage bladet fra munden.

En væsentlig forklaring på, at frafaldet er større på toårig hf, skal findes i kursistgrundlaget. Der er en langt større andel af frafaldstruede kursister på hf end på de øvrige gymnasiale uddannelser. Nogle af de væsentligste indikatorer på, om en kursist er frafaldstruet, skal findes i forældrenes uddannelsesbaggrund og socioøkonomiske status samt tidligere frafald fra en ungdomsuddannelse. Af rapporten Hf – profil og funktion fra EVA i 2015 fremgår det, at 48 procent af de kursister, der startede deres hf-uddannelse i 2013, havde afbrudt andre uddannelser tidligere, og at 59 procent kom fra gymnasiefremmede hjem. Ifølge Danmarks Statistiks seneste undersøgelse af ungdomsuddannelserne er der kun 40 procent af de unge fra uddannelsesfremmede hjem, der i en alder af 21 år har gennemført en ungdomsuddannelse. Det tilsvarende tal for unge fra akademikerhjem er 86 procent. I lyset heraf er det ikke overraskende, at gennemførelsen på hf er 70 procent mod for eksempel 85 procent på stx. Vi har mange undersøgelser, der viser, at hf er den gymnasiale uddannelse, der i størst omfang styrker den sociale mobilitet.

Når det drejer sig om at styrke motivationen og læringsudbyttet hos hf-kursisterne, peger både EVA og ”løfteevnerapporten” fra Undervisningsministeriet på, at svaret ligger i tydelige forventninger, klare rammer og tæt opfølgning samt tydelig og systematisk feedback. Det harvi rigtig gode erfaringer med i hf2net.dk. Vores resultater taler også sit tydelige sprog: Kursisterne klarer sig langt bedre end gennemsnitligt!

Vi ser frem til, at vores nye undervisningsminister får tid til at dykke ned i hf-udvalgets anbefalinger, til at besøge os og konkret opleve mangfoldigheden på hf-uddannelsen samt at medvirke til den fremtidige udvikling af toårig hf. Sådan at hf også i fremtiden kan eksperimentere og udvikle endnu bedre muligheder for læring og videre uddannelse for vores kursister.

Om Anne Frausing og Asger Rasmussen

Anne Frausing
er rektor på HF-Centret Efterslægten.
 

Asger Rasmussen
er forstander på FYNs HF-kursus. Begge skoler er en del af netværket hf2net.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater