Artikel
Afskediget lærer: Jeg blev fyret for at sige min mening
Ivalo Abelsen

Afskediget lærer: Jeg blev fyret for at sige min mening

Ivalo Abelsen oplevede, at Midtgrønlands Gymnasiale Skole på få år gik fra at være verdens bedste til verdens dårligste arbejdsplads. Hun prøvede at gøre noget ved det, men det resulterede i, at hun mistede sit job, fortæller hun.

En sten i skoen på ledelsen. Så klart beskrives gymnasielærer Ivalo Abelsen af tidligere kolleger og tillidsrepræsentant.
I maj i år blev hun fyret fra Midtgrønlands Gymnasiale Skole (GUX Nuuk). Den officielle begrundelse lød på timemangel. Men den begrundelse køber hun ikke – det gør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) heller ikke. Derfor har GL valgt at føre hendes sag ad rettens vej, fordi man mener, at hun uberettiget er blevet afskediget.

“Det var spørgsmålet om at blive af med en besværlig medarbejder. Jeg har nok været lidt kritisk over for ledelsen, når der var noget, der ikke fungerede. Jeg blev fyret for at sige min mening,” fortæller Ivalo Abelsen.

Hendes tidligere tillidsrepræsentant bakker hende op.

“Jeg er ikke i tvivl om, at rektor ønskede at fjerne en besværlig medarbejder, der ikke var bange for at give sin mening til kende,” fortæller Olav Henriksen, der sidenhen er gået på pension og derfor ikke længere er tillidsrepræsentant på GUX Nuuk.

Lærerprotest
Det kom som en chok, da Ivalo Abelsen blev indkaldt til møde hos rektor på GUX Nuuk og fik varslingen om, at hun ville blive afskediget. Det var især et chok, fordi timefagfordelingen gik op, da lærerne tidligere på året havde fordelt næste års timer og hold i historie og kulturfag, der er hendes fag.

Det bekræfter Olav Henriksen.

“Timemangel er en usaglig grund, for der var lavet timefagfordeling, hvor det var helt klart, at der var timer til Ivalo Abelsen,” siger den tidligere tillidsrepræsentant.

Den begrundelse faldt også lærerkollegiet for brystet, der kort efter varslingen af afskedigelsen af Ivalo Abelsen skrev et åbent brev til skolens ledelse.

“Vi er som lærergruppe uforstående over for begrundelsen for afskedigelsen af Ivalo. Der forelå en timefagfordeling, der gik op. I tilfælde af at den ikke skulle gå op, er vi villige til at være fleksible med hensyn til fordelingen af hold og funktioner, så der kan blive plads til Ivalo,” skriver lærerne.

Sidenhen er der også blevet ansat nye lærere på gymnasiet i Ivalo Abelsens fag, fortæller den tidligere tillidsrepræsentant.  

Dårligt psykisk arbejdsmiljø
Lærerkollegiet kommer i skrivelsen også ind på, hvad, de mener, er den egentlige årsag til afskedigelsen:

“Ivalo har udtrykt holdninger omkring arbejdspladsens forhold, og hun er ikke alene om disse holdninger. Hun har støtte blandt os som hendes kolleger. Hendes afskedigelse skaber derfor utryghed omkring, hvorvidt man kan udtrykke sig åbent og ærligt i samarbejdet mellem ansatte og ledelse”.

Ivalo Abelsen husker tilbage på sine syv år som gymnasielærer på GUX Nuuk, hvor skolen gik fra at være verdens bedste arbejdsplads til verdens dårligste. Den ændring accepterede hun ikke stiltiende.

“Der var et dårligt psykisk arbejdsmiljø, især kommunikationen mellem ledelse og de ansatte var ikke i orden. Det påpegede jeg mange gange – ofte kom mine kolleger hen efterfølgende og sagde, at det var godt, at jeg turde sige fra over for ledelsen. For det var der mange, der ikke turde,” fortæller Ivalo Abelsen, der understreger, at det var det gode kollegaskab og eleverne, der holdt hendes humør oppe.

Ikke anonym i APV
Ivalo Abelsen gjorde blandt andet opmærksom på, at det var mange år siden, at der var blevet lavet en arbejdspladsvurdering (APV) på skolen. Efter noget tid satte ledelsen en APV i gang, men ikke en normal en af slagsen, fortæller Ivalo Abelsen.

For det første kom den slet ikke ind på det psykiske arbejdsmiljø, den fokuserede kun på det positive ved arbejdspladsen, og den var ikke anonym.

“Jeg gjorde ledelsen og samarbejdsudvalget opmærksom på, at den ikke ville give et reelt billede af arbejdspladsen, og at det var kritisabelt, at den ikke var anonym. Derfor ville jeg ikke svare på den,” siger Ivalo Abelsen.

Konflikt med rektors kæreste
En anden sag kan også have påvirket rektor i at ville af med en besværlig medarbejder, mener både hun og tillidsrepræsentanten.
Ivalo Abelsen klagede sammen med en kollega til rektor over skolens vicerektor, der er rektors kæreste.

“Vi oplevede at sidde til flere møder med vicerektoren, hvor hun skældte os højlydt ud. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, det var virkelig ubehageligt,” husker Ivalo Abelsen.

Efter adskillige mæglende møder endte det med, at vicerektoren undskyldte for sin opførsel til lærerne.

Den tidligere tillidsrepræsentant husker også episoden som ubehagelig.

“Rektor var jo inhabil, for han kunne se til, at der blev klaget over hans kæreste, vicerektoren, der havde opført sig ubehøvlet og til sidst måtte beklage. Det glemmer man nok ikke sådan lige,” siger Olav Henriksen, der også beskriver sin gamle arbejdsplads gennem 11 år som verdens bedste arbejdsplads, der blev til verdens dårligste.

”Problemet med rektor var, at han opfattede enhver kritik som et angreb på hans autoritet, og så bliver dialogen vanskelig,” siger Olav Henriksen.

Imod selvstyrets officielle politik
Det har desuden undret både lærere, Ivalo Abelsen og Olav Henriksen, at man vælger at opsige en grønlandsksproget gymnasielærer.

“Det er helt barokt, at afskedigelsen er direkte imod selvstyrets officielle politik om at fremme beskæftigelsen af grønlandsksprogede medarbejdere. Dem er der ikke mange af i den grønlandske gymnasieskole,” fortæller Olav Henriksen.

Der er en stor udskiftning af gymnasielærere i Grønland, og Ivalo Abelsen fortæller, at hun nok har sagt farvel til 100 kolleger igennem hendes syv års ansættelse. Ifølge hende er der på nuværende tidspunkt kun 12 gymnasielærere tilbage, fra da hun blev ansat. Få af gymnasielærerne taler grønlandsk, fortæller hun.

“Derfor giver det ingen mening, at man fra ledelsen side på GUX  ikke har valgt at fastholde mig, når der er så få grønlandsksproget gymnasielærere, og når det er alment kendt, at størstedelen af de, der bliver ansat fra Danmark, rejser hjem igen, når de har afsluttet deres pædagogikum,” siger Ivalo Abelsen.

Ivalo Abelsen blev hverken tilbudt nogle af de ledige funktioner på skolen eller at gå på deltid. Gennem sin ansættelse har hun undervist i billedkunst, kulturfag, historie og studiemetodik, været fraværsinspektor, teamlærer for forskellige klasser og supervisor for pædagogikumkandidater.

Brug for lærere med andre fagkombinationer
Rektor på GUX Nuuk Mikael Enggaard fastholder over for gymnasieskolen.dk, at Ivalo Abelsen blev afskediget, fordi der ikke var timer til hende.

Men hvordan stemmer det overens med, at lærerne fortæller, at timefagfordelingen gik op, da de fordelte timer og hold, og at der var timer til Ivalo Abelsen?

“Der er kutyme for, at lærerne kan sende ønsker til mig, men det er mig, der har ansvaret for timefagfordelingen. Og jeg kunne se, at der ikke var timer til Ivalo Abelsen,” siger Mikael Enggaard.

Hvordan kan det så være, at du efterfølgende har ansat lærere i Ivalo Abelsens fag?  

“Det er jo spørgsmålet om at få lærerbemandingen til at gå op. Der var en ret markant timemangel i fagene historie og kulturfag, som ikke harmonerede med antallet af lærere. De nyansatte har fagkombinationer, som vi havde brug for,” svarer Mikael Enggaard, der ikke vil komme nærmere ind på hvilke fag.

En løgn
GUX Nuuk’s rektor stiller sig uforstående over for påstanden, om at han ville af med en kritisk medarbejder, samt at han skulle være inhabil i forhold til Ivalo Abelsen og en kollegas konflikt med vicerektoren, hans kæreste.

“Jeg kan godt huske en konfliktpræget episode, men den ligger flere år tilbage. Den blev forsøgt løst ved samtaler mellem dem, der var deltagere i konflikten, samt tillidsrepræsentanten og jeg. Det orienterede jeg samtidig min nærmest overordnede i departementet om, så der var rene linjer. Der var efter min erindring tale om en situation, hvor kommunikationen var løbet løbsk, og at dette også blev erkendt af de deltagende parter. Jeg opfattede herefter sagen som afsluttet og har da heller ikke oplevet tilsvarende episoder siden,” siger Mikael Enggaard.

Men vicerektoren måtte jo give lærerne en undskyldning – kan du ikke forstå, hvorfor nogle kan få den tanke, at man bar nag hos ledelsen efter så voldsom en konflikt og bare ønskede at blive af med en besværlig medarbejder?

“Som sagt er det længe siden, og jeg anser ikke Ivalo Abelsen som en besværlig eller kritisk medarbejder. I øvrigt fik vicerektor efter min hukommelse også en undskyldning,” siger Mikael Enggaard.

Det kalder den tidligere tillidsrepræsentant en løgn.

“Jeg har i hvert fald hverken overværet eller hørt om en sådan undskyldning. Hvorfor i alverden skulle Ivalo Abelsen dog give vicerektoren en undskyldning efter at være blevet svinet til af hende? Det er jo absurd,” lyder det fra Olav Henriksen.

Ivalo Abelsen er også overrasket over rektors udmelding:

“Hvorfor skulle jeg give en undskyldning for, at der var blevet råbt af mig og en kollega? Vores klage gik jo netop ud på at få en undskyldning fra vicerektoren for hendes måde at opføre sig på,” siger Ivalo Abelse.

Anden form for APV
Når man spørger til skolens APV, beskriver rektoren den som et bevidst valg, fordi ledelsen ønskede en anden form for APV, hvor der var “mere fokus på at ramme de forskellige kontekster, medarbejderne færdes i”.

“Den tog udgangspunkt i en bestemt systemteori, hvor man forsøger at italesætte skolens udvikling med udgangspunkt i, hvad skolen gør godt,” forklarer Mikael Enggaard, der understreger, at skolen arbejder videre med resultaterne af APV-undersøgelsen i et nyoprettet arbejdsmiljøudvalg og i samarbejdsudvalget.

Tror du, medarbejderne tør være ærlige i sådan en undersøgelse, når den ikke er anonym?

“Jeg går ud fra, at gymnasielærere er voksne og højtuddannede mennesker, der både kan, vil og skal turde udtrykke sig, hvis der er noget, de ønsker lavet om,” siger Mikael Enggaard og tilføjer:

“Det er min opfattelse, at der er en god dialog mellem skolens nuværende tillidsrepræsentant, lærere og ledelse. Alle kan til enhver tid komme til mig og fremføre forslag og konstruktiv kritik, og det føler jeg også. at lærerne ved og benytter sig af. Vi arbejder bevidst med den åbne dørs politik.”

Hvordan kan du sige det, når skolens ledelsen har modtaget en kritisk skrivelse fra lærerkollegiet, hvor de udtrykker, at de er utrygge overfor, om man må udtale sig åbent og ærligt på skolen?

“Det er en fin skrivelse, som jeg egentlig anser for at være lavet til mig, og det var min klare opfattelse ikke meningen, at den skulle være offentlig. Jeg kan godt forstå, at lærerne skrev det, for det er altid vanskeligt, når der skal afskediges, og det kan skabe utryghed,” siger Mikael Enggaard, der gør opmærksom på, at han efterfølgende skrev en besked til skolens lærere om, at der ikke var grund til at frygte for yderligere afskedigelser, og at de var velkomne til at tale med ham om afskedigelsen.

Grønlandsktalende lærere
Han afviser desuden, at han ikke skulle prioritere grønlandsktalende lærere og siger, at der er kommet et større antal grønlandsktalende lærere på skolen i hans tid.

“Jeg kan ikke i en situation, hvor der er timemangel i to konkrete fag, lade sproget være en objektiv faktor i en afskedigelsesproces, når situationen kan løses af én person, der som den eneste i hele kollegiet har de to fag,” siger han.

GL fører Ivalo Abelsens sag i Grønlands Afskedigelsesnævn.
Der er endnu ikke berammet en tid for behandlingen.

Lærernes brev til ledelsen på GUX Nuuk

Da Ivalo Abelsen havde fået varslingen om, at hun ville blive afskediget fra GUX Nuuk, gik lærerkollegiet sammen om at skrive en indsigelse til skolens ledelsen.

Se den i fuld størrelse ved at trykke på billedet herunder

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater