Jeg er SPROG

Meget solid publikation til AP

Med små 300 sider frembyder denne AP-bog langt mere materiale, end der er tid til at bruge i AP-kurset, men det gør heller ikke noget, fordi tekstudvalg, arbejdsmaterialer, sproglige og litterære informationer kan bruges i dansk, engelsk, latin og tysk, når AP-kurset er afsluttet.

Bogen kommer rundt om de obligatoriske emner sproghistorie og oldnordisk, morfemik, tegnteori med blandt andet emojis, sproglæringsstrategier, semantik, morfologi og bøjning, sætningens opbygning omkring verberne, litterær analyse, brevgenren med inddragelse af det retoriske pentagram, sproghandlinger, billedsprog, standardsprog over for dia-, socio-, etno- og kronolekt samt register, kohærens og kohæsion, konjunktioner, retorik og stilleje,  lixtal og aktiv-/passiv-brug, forvægt og bagvægt og intregrerer ganske naturligt substantiver, verber, pronominer, adjektiver, adverbier, præpositioner på dansk, engelsk og latin og kun meget lidt tysk med et utal af spændende øvelser og paropgaver.

Latin glider ind uden besvær og følger det overordnede program med de samme slags øvelser som dansk og engelsk med tekster fra Catul, Martial, Dicta Catonis, Plinius, tatovering på latin (s. 188), Pompeji-indskrifter samt Cicero, alt sammen almindeligt brugte tekster, men her fint i tråd med de danske og engelske analyseøvelser, og det er fornemt at introducere ordklasser og deres semantik sammen med litterær og retorisk analyse. Nyttig toolbox og bogliste med de væsentligste titler, sådan da.

Diskussionspunkter (ikke fejl!) er for eksempel de to hypoteser om indoeuropæisk i dag, interlatins præ- og suffiksers korte behandling, verbers kategoriseringer, sætningstypers og tempus’ terminologi + to petitesser: trykfejl: Heine: Der scheidene Sommer (s. 158), kortet s. 36 er for småt. Men tilbage står indtrykket af en kommende, meget vellykket grundbog i AP!