Artikel
Rammeforsøg som katalysator
IMG_2637

Rammeforsøg som katalysator

Danske Erhvervsskoler (DE) og GL har sammen skrevet et debatoplæg. Formålet er, ligesom med det tilsvarende projekt mellem GL og Rektorforeningen, at sætte gang i en debat på skolerne om, hvordan man i fællesskab kan udvikle kvalitet, indhold og rammer for undervisningen i de gymnasiale uddannelser.

Tekst_ Morten Jest
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

”Vi skal udvikle vores pædagogik.”

Man kan næsten høre ordene blive slået fast med syvtommersøm, når René Van Laer, formand for gymnasieudvalget under Danske Erhvervsskoler, forklarer om baggrunden for foreningens medvirken i et fælles forsøgsprojekt med GL.

Flere og flere går i gymnasiet – det giver nogle andre og flere udfordringer end tidligere, ligesom studieretningsgymnasiet også byder på nye muligheder.

”Derfor er det også vigtigt, at vi samarbejder og i fællesskab siger: Hvordan skal vi fortsat udvikle kvaliteten og nå målene i studieretningerne? Det handler om at skabe de bedst mulige uddannelser gennem varierede pædagogiske veje,” siger René Van Laer, som ser det fælles oplæg som en god forlængelse af Undervisningsministeriets rammeforsøg.

”Jeg håber inderligt, at skolerne vil tage imod det med kyshånd samt at det medfører, at skolerne efterfølgende selv begynder at eksperimentere med pædagogiske metoder. Jeg ser det her som et første trin, en ramme – eller katalysator, om man vil – for den udvikling, vi har brug for.”

Ingen spareøvelse
René Van Laer er glad for samarbejdet med GL, som har været rigtig positivt, siger han, ligesom det også er dejligt, at DJØF og ingeniørerne bakker op, så alle lærere er med. Desuden finder han det imponerende, at GL stiller økonomiske midler til rådighed.

GL’s hovedbestyrelse har besluttet at ville støtte eventuelle forsøg økonomisk med op til 350.000 kroner pr. skole over to år. Midlerne kan bruges til proceshjælp, afklaring og kompetenceudvikling.  Forsøgsstøtten vil dog maksimalt være en fordobling af hvad skolen, og eventuelt ministeriet, giver i forsøgsstøtte ud over løn til lærerne/lederne. Herudover vil GL yde støtte til tværgående opsamling af skoleforsøgene. Den maksimale ramme er på op til 150.000 kroner pr. deltagende skole.

”Det er enormt vigtigt at slå fast, at det her ikke må bruges som en skjult spareøvelse. Skal man spare, må man sige det ærligt. Taxameter er en helt anden snak; det vil være forkert at bruge udvikling af ny pædagogik som sparemiddel, det er det alt for vigtigt til. Jeg mener ikke, man bør skjule spareøvelser, de kan være helt reelle og noget, de fleste vil komme ud for på et tidspunkt. Men det må ikke gå ud over den pædagogiske udvikling,” lyder det fra René Van Laer.

Oplægget betoner netop også, at GL og Danske Erhvervsskoler er enige om, at forsøgene ikke skal være en spareøvelse, men at det handler om at sætte fokus på kvalitet og en effektiv og målrettet anvendelse af ressourcerne i forhold til formål og opgaver.

Anbefalinger
Med oplægget inviterer foreningerne ledelser og lærere på skolerne til at gå i gang med at søsætte en række konkrete skoleforsøg, der afprøver nye måder at tilrettelægge undervisningen på.

Forsøgene skal udtænkes, udfoldes og planlægges på grundlag af drøftelser mellem ledere og lærere på de enkelte skoler. De konkrete forsøg skal aftales lokalt gennem dialog mellem lærere og ledelse.

Foreningerne anbefaler:

–          At forsøgene som minimum omfatter 1-2 studieretninger. Herved sikres, at forsøgene kan afspejle den kompleksitet, der er i tilrettelæggelsen af undervisningen.

–          At det aftales, hvordan der udformes en udgiftsneutral ramme for forsøgene.

–          At der kan nedsættes en følgegruppe med deltagere fra DE og GL.

–          At beskrivelsen af de lokale forsøg bl.a. rummer: Formål, grad af uddelegering, tidsmæssig udstrækning og beskrivelse af, hvordan forsøget evalueres.

I forlængelse af de lokale forsøg og udvikling af samarbejds- og organiseringsformer kan der vise sig behov for udvikling af nye rammer for lærernes arbejdstid eller ønsker om ændringer i love og bekendtgørelser, der kan styrke elevernes læring.

Debatoplægget er en redigeret udgave af et tilsvarende oplæg, som GL og Gymnasieskolernes Rektorforening har udarbejdet (se også Gymnasieskolen nummer 13, 2012).  Redigeringerne er begrundet i de særlige forhold, der findes på erhvervsskolerne, og som har betydning for undervisningen på hhx og htx.

For at understøtte overvejelserne og drøfte oplægget holdes der i første omgang to møder for lærere og ledere, et i dag i Lyngby og et i Vejle på mandag. Læs mere på gl.org, hvor hele projektbeskrivelsen også kan hentes.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater