Artikel
Ny vejledning: Sådan skal årskarakterer gives i år
Kvinde med laptop computer komp

Ny vejledning: Sådan skal årskarakterer gives i år

Senest den 15. juni skal lærerne give de afsluttende årskarakterer. Det præciserer ny vejledning. Der er også nyt om de faglige vurderingssamtaler og prøvetræning.

Faglige vurderingssamtaler, prøvetræning og afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter – der er mange nye ting, som i år bliver en del af gymnasieårets sidste tid.
Derfor har mange lærere også efterspurgt retningslinjer og datoer for de nye tiltag, og det har Børne- og Undervisningsministeriet netop offentliggjort vejledning om.

Som bekendt er der på grund af nedlukningen af skolerne blevet skåret kraftigt i antallet af prøver, som de afsluttende elever på de gymnasiale uddannelser skal op i år.  
Det betyder blandt andet, at de kommende studenter skal afslutte gymnasiet med skriftlig eksamen i dansk og et studieretningsfag på A-niveau og mundtligt forsvar af den store skriftlige opgave.
(Se ministeriets fulde oversigt over sommerens prøver i slutningen af artiklen)

Derudover er de officielle prøver i afsluttende fag for elever i 1.g, 2.g og 1. hf aflyst.

I stedet for de aflyste prøver skal eleverne have afsluttende standpunktskarakterer, der ophøjes til prøvekarakterer. Ministeriet oplyser nu, at de afsluttende årskarakterer skal gives fra den 10. til den 15.juni. Derved gives der længere tid end sædvanligt til at vurdere den enkelte elevs faglige niveau, skriver ministeriet.

Læreplanskrav kan bortfalde
Der gælder i udgangspunkt samme rammer for afgivelse af standpunktskarakterer som normalt, “men det er dog vigtigt at være opmærksom på, at eleverne i en længere periode har modtaget nødundervisning”, skriver ministeriet.

“Den enkelte lærer vil derfor i sin karaktergivning skulle tage hensyn til, at nødundervisningen ikke nødvendigvis i samme grad giver læreren mulighed for at bedømme den enkelte elevs faglige niveau, ikke mindst i den mundtlige del af faget. I den forbindelse vil det være nødvendigt også at medtage elevens faglige præstationer fra den almindelige undervisning, inden nødundervisningen trådte i kraft”, skriver ministeriet.

Det vil være vigtigt at anlægge et lidt bredere fokus i den helhedsvurdering af målopfyldelsen, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter end normalt.

Børne- og Undervisningsministeriet

Flere lærere har gjort opmærksom på udfordringerne ved at give standpunktkarakter i fag med en praktisk dimension som for eksempel idræt og naturvidenskabelige, tekniske eller kunstneriske fag, fordi der ikke har været de samme betingelser for at udfolde den praktiske del af faget i nødundervisningen.

Løsningen kan være, at man må se bort fra visse krav i læreplanen.

“På baggrund heraf vil det – på trods af fx læreplanskrav om, at elevernes eget eksperimentelle arbejde i laboratoriet skal udgøre en vis procentdel af fagets undervisningstid – være muligt at lade den del af undervisningen, der ikke kan gennemføres, bortfalde eller udskyde til et senere tidspunkt, herunder til det følgende skoleår, hvis dette er muligt”, skriver ministeriet.

“Det vil være vigtigt at anlægge et lidt bredere fokus i den helhedsvurdering af målopfyldelsen, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter end normalt, så det ikke kommer eleven til skade, at praktiske dele af undervisningen ikke har kunnet gennemføres”.

Faglig vejledningssamtale
For en del uddannelser er standpunktskarakterer et helt nyt tiltag – det gælder blandt andet hf, hf-enkeltfag og gymnasial supplering. Vejledningen præciserer, at karakteren gives på grundlag af flere ting: 

“Grundlaget for afgivelsen af mundtlige afsluttende standpunktskarakterer er dels lærerens helhedsvurdering af elevens faglige niveau fra den daglige undervisning, herunder fra den almindelige undervisning før nedlukningen, dels den individuelle, faglige vurderingssamtale”. 

De faglige vejledningssamtaler, gives i de fag, der ikke afsluttes med prøve. Der må ikke gives nogen særskilt bedømmelse af samtalen, da den skal indgå i en helhedsvurdering i forbindelse med afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter”, skriver ministeriet.

Prøvetræning
For de elever, der fortsætter med nødundervisningen, skal prøvetræning være en del af undervisningen.
Der er ifølge ministeriet to forskellige formål med prøvetræningen, alt efter om det er afsluttende eller ikke-afsluttendende fag.
I de ikke-afsluttende fag skal prøvetræningen forberede eleven på fagets prøve senere i uddannelsesforløbet. I de afsluttende fag, hvor der i år ikke afholdes prøve, “kan prøvetræningen indgå som en del af lærerens helhedsvurdering i forbindelse med en afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter, men ikke være det primære grundlag for vurderingen”, skriver ministeriet i vejledningen. Læs den hele her.

Vejledning: Sommereksamen 2020

Børne- og Undervisningsministeriet har udgivet Vejledning til gymnasiale uddannelsesinstitutioner om aflysning og afholdelse af prøver, afgivelse af årskarakterer m.v. i sommerterminen 2020. Retningslinjer om prøvetræning i nødundervisningen.

Se vejledningen her

Afsluttende årskarakter

 • Der skal gives afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter, i stedet for hver af de aflyste prøver. 
 • Gives fra den 10. til den 15.juni 2020.
 • Der gælder i udgangspunkt de samme rammer for afgivelse af standpunktskarakterer i den aktuelle situation som normalt.
 • Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at eleverne i en længere periode har modtaget nødundervisning.
 • På baggrund heraf vil det – på trods af fx læreplanskrav om, at elevernes eget eksperimentelle arbejde i laboratoriet skal udgøre en vis procentdel af fagets undervisningstid – være muligt at lade den del af undervisningen, der ikke kan gennemføres, bortfalde eller udskyde til et senere tidspunkt, herunder til det følgende skoleår, hvis dette er muligt.
 • Det vil være nødvendigt også at medtage elevens faglige præstationer fra den almindelige undervisning, inden nødundervisningen trådte i kraft.
 • I forbindelse med afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer vil det være vigtigt at anlægge et lidt bredere fokus i den helhedsvurdering af målopfyldelsen, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter, end normalt, så det ikke kommer eleven til skade, at praktiske dele af undervisningen ikke har kunnet gennemføres.

Særligt for hf, hf-enkeltfag og gymnasial supplering:

 • Det er vigtigt at være opmærksom på, at standpunktskarakteren skal være udtryk for en helhedsvurdering af elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i faget. Det vil bl.a. sige, at karakteren udtrykker den pågældendes faglige niveau i faget og ikke er et udtryk for fx studieaktivitet.
 • Grundlaget for afgivelsen af mundtlige afsluttende standpunktskarakterer er dels lærerens helhedsvurdering af elevens faglige niveau fra den daglige undervisning, herunder fra den almindelige undervisning før nedlukningen, dels den individuelle, faglige vurderingssamtale. 

Faglig vurderingssamtale (hf, hf-enkeltfag og gymnasial supplering):

 • Afholdes med eleven/kursisten i de fag, der ikke afsluttes med prøve.
 • Der må ikke gives nogen særskilt bedømmelse af vurderingssamtalen, da den alene indgår i en helhedsvurdering i forbindelse med afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter. 
 • Samtalen bør vare ca. 15-20 minutter, og i samtalen deltager som udgangspunkt kun læreren og eleven/kursisten. 
 • Det er institutionen, der fastlægger de præcise rammer for og indhold af samtalen, men ministeriet foreslår at visse elementer vil kunne indgå i samtalen (Se mere i vejledningen).

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Prøvetræning

 • Skal indgå som en del af den fortsatte nødundervisning af 1.g, 2.g og 1.hf .
 • Prøvetræning kan bestå af prøvelignende aktiviteter i det enkelte fag, som giver eleverne et tydeligt indtryk af rammer, indhold og faglige krav til fagets prøve(r).

Formål:

 • I elevens ikke-afsluttende fag kan prøvetræningen dels understøtte det faglige arbejde i fagene, dels forberede eleven på fagets prøve senere i uddannelsesforløbet.
 • I elevens afsluttende fag, hvor der i år ikke afholdes prøve, kan prøvetræningen indgå som en del af lærerens helhedsvurdering i forbindelse med en afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter, men ikke være det primære grundlag for vurderingen. 

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater