Artikel
Eux kæmper med fagligheden
undervisning_elever

Eux kæmper med fagligheden

Eux skulle sikre eleverne en erhvervsuddannelse kombineret med en studentereksamen. Men nu viser ny evaluering, at lærerne synes, at det er svært at nå de faglige mål på gymnasiedelen af uddannelsen.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Det er svært at nå de faglige mål for de gymnasiale fag på eux.

Det vurderer en tredjedel af lærerne i en ny evaluering af eux, som Rambøll og Professionshøjskolen Metropol har lavet for Undervisningsministeriet.

I evalueringen er eux-lærerne delt op i uddannelsesområderne handelsskole, teknisk skole og landbrugskole.

Der er flest eux-lærere på landbrugsskolerne – 38 procent – der ser kritisk på, om det er muligt at nå de faglige mål for de gymnasiale fag.
Tallene skal dog tages med et vist forbehold, da kun 16 gymnasielærere fra landbrugsskoler har besvaret spørgeskemaerne.

En tredjedel af eux-lærerne på handelsskolerne er også uenig i, at det er muligt at nå de faglige mål i de gymnasiale fag.

Elever mangler kompetencer
Manglende tid og afkortningen af de gymnasiale fag nævnes som udfordringer for at nå de faglige mål.

En af grundene til, at man i eux-uddannelsen afkorter timer til de gymnasiale fag, er, at man formoder, at eleverne har de nødvendige kompetencer med sig fra grundfagene på C-niveau, samt at fagene spiller sammen.
Men så ideel ser verden ikke helt ud, hvis man spørger lærere i de gymnasiale fag.
41 procent oplever, at eleverne kun i lav grad eller i meget lav grad har de nødvendige kompetencer med sig fra undervisningen fra grundfagene på C-niveau.

Lavere karakterer
Ifølge lærerne er det især elever på tekniske skoler og handelsskoler, der i lav grad har opnået de nødvendige kompetencer i grundfag på C-niveau, når de begynder på de gymnasiale fag på hovedforløbet eller det studiekompetencegivende år.

På grund af manglende karakterdata for grundfagene kan evalueringen ikke påvise, om eux-eleverne har dårligere forudsætninger med sig fra grundfagene end htx- og hhx- elever.

Men datamaterialet i evalueringen viser, at elever på tekniske eux-forløb får signifikant lavere karakterer end htx-elever, når der ses på gennemsnit af alle fag såvel som karakterer i dansk og matematik B specifikt.
Eux-eleverne på de tekniske eux-forløb fik også signifikant lavere karakterer i dansk og matematik i folkeskolen end htx-elever.

Eksamensstyret undervisning
En række lærere og ledere peger i evalueringen også på, at afkortningen af de gymnasiale fag medfører, at lærerne i højere grad tilrettelægger undervisningen efter, at eleverne skal til eksamen i de pågældende fag.
Den eksamensstyrede undervisning fjerner fokus fra tilrettelæggelsen af helhedsorienterede undervisningsforløb med de samlede kompetencemål som pejlemærke, påpeger lærere i evalueringen.

Konsekvensen kan ifølge lærere være, at det kan være svært at åbne fagene tilstrækkeligt op mod hinanden.

GL: Tættere samspil
Udfordringerne kommer ikke bag på formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Annette Nordstrøm Hansen.
Hun understreger, at det er de samme pointer, GL og IDA nåede frem til i den fælles eux-undersøgelse fra 2015.

”Vi lagde også dengang vægt på, at det er nødvendigt at sikre et langt tættere samspil mellem gymnasiefag og erhvervsuddannelsesfag, hvis eux-uddannelsen skal fungere optimalt,” siger Annette Nordstrøm-Hansen.

Den omtalte eux-undersøgelse fra 2015 afslørede, at sammenhængen mellem det, eleverne lærer i erhvervsuddannelserne, og det, de skal arbejde videre med på gymnasialt niveau i eux, ikke er god nok.
Dengang afviste den daværende undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V), at der var problemer med fagligheden på eux.

Læs: Minister afviser kvalitetsproblemer på eux

GL-formanden holder fast i, at eux er en god idé, men at der er behov for at justere uddannelsen. Det gælder i forhold til timeafkortninger og de organisatoriske rammer for bedre at kunne sammentænke undervisningen fra eud til gymnasialt niveau.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil drøfte de udfordringer, som evalueringen viser med partierne i aftalekredsen bag erhvervsuddannelsreformen, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

 

Evaluering af eux

Rambøll og Professionshøjskolen Metropol har evalueret eux for Undervisningsministeriet.

Se rapporten her.

Evaluering af eux - baggrund

Evalueringen af eux bygger på tre datakilder:

  • Spørgeskemaundersøgelser blandt eux-ledere, -koordinatorer, -lærere, -elever og praktikvirksomheder.
  • Casebesøg på 12 erhvervsskoler, der udbyder eux inden for en eller flere uddannelser.
  • Registerdata for eux-elever sammenlignet med eud-elever samt htx- og hhxelever.

"Er det muligt at nå de faglige mål for de gymnasiale fag?

Helt enig:
Alle 11 %
Handelsskole 13 %
Teknisk skole 10 %

Overvejende enig:
Alle 39 %
Handelsskole 38 %
Teknisk skole 36 %
Landbrugsskole 50 %

Hverken enig eller uenig:
Alle 16 %
Handelsskole 13 %
Teknisk skole 24 %
Landbrugsskole 13 %

Overvejende uenig:
Alle 25 %
Handelsskole 24 %
Teknisk skole 24 %
Landbrugsskole 38 %

Helt uenig:
Alle 8 %
Handelsskole 9 %
Teknisk skole 7 %

Det kan jeg ikke vurdere:
Alle 2 % 

Svar angivet først med alle eux-lærere, derefter opdelt efter uddannelsessted.

Kilde: Evaluering af eux.

"I hvilken grad vurderer du, at eux-eleverne har de nødvendige kompetencer med sig fra grundfagene på C-niveau?"

I meget høj grad:
Alle 3 %
Handelsskole 3 %
Teknisk skole 5 %
Landbrugsskole 0 

I høj grad:
Alle 19 %
Handelsskole 18 %
Teknisk skole 19 %
Landbrugsskole 31 %

Hverken i høj eller lav grad
Alle 32 %
Handelsskole 36 %
Teknisk skole 21 %
Landbrugsskole 38 %

I lav grad
Alle 26 %
Handelsskole 25 %
Teknisk skole 31 %
Landbrugsskole 19 %

I meget lav grad
Alle 15 %
Handelsskole 16 %
Teknisk skole 17 %
Landbrugsskole 6 %

Det kan jeg ikke vurdere
Alle 4 %
Handelsskole 2 %
Teknisk skole 7 %
Landbrugsskole 6 %

Svar angivet først med alle eux-lærere, derefter opdelt efter uddannelsessted.

Kilde: Evaluering af eux

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater