Artikel
Ombudsmanden kritiserer skoleleders sanktion
nej_dislike_shutterstock_145779257

Ombudsmanden kritiserer skoleleders sanktion

En elev får nu Ombudsmandens ord for, at en skoleders sanktion mod eleven var forkert. Gymnasier må ikke opfinde egne sanktioner over for eleverne, lyder det fra Ombudsmanden.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

En elev med for højt fravær fik af sin skoleleder tilbudt at vælge imellem forskellige sanktioner.
Blandt andet kunne hun blive selvstuderende og gå til eksamen i udtrukne fag, samtidig med at hendes standpunktskarakterer blev ophøjet til årskarakterer.
Men den går ikke, understreger Folketingets Ombudsmand.

”Der er fastsat meget præcise rammer for, hvilke sanktioner en rektor kan idømme elever, der har overtrådt skolens studie- og ordensregler. Derfor er det vigtigt, at rektorerne holder sig inden for disse rammer og ikke opfinder egne sanktioner,” siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.

Ministeriet bakkede skolelederen op
Ombudsmanden tog spørgsmålet op over for Undervisningsministeriet på baggrund af den konkrete sag, hvor skolelederen havde brugt sanktioner, som hverken var omtalt i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser eller i skolens egne studie- og ordensregler.

Eleven valgte ganske vist at sige ja til en af sanktionerne og afsluttede sin gymnasiale uddannelse, men efterfølgende klagede hun til Undervisningsministeriet.

Skolelederen henviste til, at når eleven kunne bortvises, måtte skolen også kunne tilbyde alternativer, som var mere fordelagtige for eleven.
Ministeriet var enig i, at de sanktionsformer, skolelederen havde givet eleven at vælge imellem, godt kunne anvendes over for en elev, som ellers ville kunne bortvises fra skolen.

Elevernes retssikkerhed står på spil
Eleven klagede over ministeriets afgørelse til Ombudsmanden.
Da eleven har afsluttet uddannelsen, kan Ombudsmanden ikke hjælpe hende i den konkrete sag. Men han bakker hende op i, at både rektor og Undervisningsministeriet var forkert på den.

”En afgørelse om at anvende sanktioner er så indgribende over for den enkelte elev, at der må kræves sikker hjemmel. Det handler i sidste ende om gymnasieelevernes retssikkerhed,” fastslår Jørgen Steen Sørensen.

Han henviser til, at bekendtgørelsen om studie- og ordensregler kun nævner seks mulige sanktionsformer, som kan fastsættes i skolens egne regler. Men de bør også række, mener han.

Eleven kan få tilbudt at aflægge prøver på skolen
På baggrund af Ombudsmandens høring er Undervisningsministeriet vendt 180 grader og erklærer sig enig med Jørgen Steen Sørensen.

I forhold til den konkrete sag er det dog ministeriets opfattelse, at bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser ikke udelukker, at rektor i forbindelse med bortvisning af en elev tilkendegiver, at eleven kan vælge at aflægge prøver på skolen efter reglerne om selvstuderende, eller at eleven kan blive optaget på ny i et kommende skoleår.

Hvis betingelserne for at bortvise en elev er til stede, er Ombudsmanden enig i, at der ikke vil være noget til hinder for at give eleven disse valgmuligheder. Han konstaterer, at det stiller eleven bedre, end eleven har krav på efter reglerne.

Studie- og ordensregler

Af § 24 i Gymnasieloven (lovbekendtgørelse nr. 1076 af 4. september 2013) fremgår følgende:

  • § 24. Rektor fastsætter skolens studie- og ordensregler, jf. dog stk. 3. Rektor gør eleverne bekendt med studie- og ordensreglerne.
  • Stk. 2. Eleverne har pligt til at følge studie- og ordensreglerne. Rektor træffer afgørelse om iværksættelse af sanktioner over for elever, der ikke følger skolens studie- og ordensregler.
  • Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om studie- og ordensreglerne, herunder om iværksættelse af sanktioner over for elever, der ikke følger studie- og ordensreglerne.

Bemyndigelsen for undervisningsministeren til at fastsætte nærmere regler om studie- og ordensreglerne er udnyttet med udstedelsen af bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. 

Sanktioner

§ 7. Finder skolens leder, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes:

  • Advarsel.
  • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
  • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
  • Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, for elever i de sammenhængende uddannelser til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx).
  • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
  • Bortvisning (udskrivning).

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater