Uddannelsesleder til HF og VUC Roskilde

Vil du være uddannelsesleder på hf...og har du lyst til at sætte globalisering og verdensmål i fokus på hf og VUC Roskilde?

 

Som Hf-uddannelsesleder på Hf og VUC Roskilde kom­mer du til at stå i spidsen for den 2-årige hf. Samtidig bliver du omdrejnings­punkt for, at vi på hele skolen udfolder vores internationale strategi og arbejde med FN’s verdensmål.

 

Du har fokus på foran­drings­ledelse og får ansvaret for, at den 2-årige hf-uddannelse effek­tivt bidra­ger til at gøre Hf og VUC Ros­kilde til spring­­bræt for nye mulig­heder for kursister, elever og med­arbej­dere.

 

Opgaven

Du skal som uddannelsesleder:

Tage det daglige ledelsesmæssige ansvar for den 2-årige hf, og sikre en smidig, effektiv opgaveløsning

Arbejde for udvikling og kvalitetssikring på uddannelsen sam­men med afdelingens kompetente medarbejdere

Lede arbejdet med globalisering og verdensmål på tværs af Hf og VUC Roskilde

Tage ansvaret for at omsætte Hf og VUC Roskildes internationale strategi til praksis i samarbejde med lederteamet og medarbej­dere

Opsøge og indgå aftaler med internationale samarbejdsskoler­/­partnere, hvor det giver mening – med henblik på at deltage i relevante Erasmus+ eller Nordplus projekter

Gå foran og definere konkrete indsatsområder for hf og skolens internationale aktiviteter og bidrage til indsatser i forhold til FN’s Verdensmål

Skabe vilkårene for et spændende og godt arbejdsmiljø for dine medarbejderne og udnytte potentialet i afdelingens medarbej­dere, samtidig med at du sikrer løbende målrettet kompetence­udvikling og skaber rammer, der sikrer høj medarbejdertrivsel

Indgå i Hf og VUC Roskildes lederteam og i kraft heraf under­støtte varetagelsen af den daglige kollektive ledelses­opgave på Hf og VUC Roskilde

 

Profil

Som hf-uddannelsesleder og ansvarlig for globalisering og verdens­mål har du:

Har en uddannelse på akademisk niveau – med mindst ét gym­na­sie­fag med tilhørende pædagogikum

Har overordnet indsigt i det gymnasiale uddannelsesområde generelt og kan navigere i både eget område og på tværs i en voksenuddannelsesinstitution som Hf og VUC Roskilde

Har erfaring med pædagogisk udvikling

Har erfaring med internationalisering og globalisering, herunder udvikling og koordination af internationale projekter og fund­raising

Er uddannelses- og erfaringsmæssigt klædt på til jobbets kompleksitet – eventuelt med en ledelsesmæssig baggrund

Er analytisk skarp og lykkes med at bringe dine pointer konstruktivt i spil

Er en dygtig formidler, der også kan realisere politiske visioner og den strategiske fortælling

Er lyttende og tydeligt kommunikerende i dialogen med andre, internt og eksternt

Er motiverende, tillidsvækkende og god til relationer

Er udadvendt og handlekraftig – med lyst til at lede, stå frem, gå forrest og holde fast

Er teamorienteret, prioriterer fællesskabet og fokuserer på synergi i samspillet

Er modig og har lyst til at blive udfordret i en pædagogisk og udviklingsorienteret organisation i en forandringspræget tid

Tager udfordringer positivt op

 

Hf og VUC Roskilde tilbyder

En spændende og vedkommende stilling, hvor du kan bruge og udvikle dig selv og dine kompe­tencer samtidig med, at du gør en forskel i den samfundsvig­tige opgave det er at drive og udvikle en dynamisk uddannel­ses­­institution for voksne og unge. Og hvor du får mulighed for at løse dine opgaver i et tæt sam­­spil med rektor, uddannelseschefen for hf/vicerektor og engagerede og kompe­tente kolleger og medarbejdere.

 

Ansættelsen sker på overenskomstvilkår som personaleleder inden for et uddannelsesområde mv. (”Øvrige chefer niveau 4)”) jf. Cirkulære om aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område. Tiltrædelse 1. august 2021.

 

Ansøgning og proces

Ansøgning sendes til job@vucroskilde.dk senest tirsdag den 25. maj 2021, kl. 10.00.

Første samtale afholdes tirsdag den 1. juni 2021.

Der gennemføres test 2. og 3. juni 2021 – besvarelse af elektronisk spørgeskema og telefonsamtale med konsulent.

Anden samtale afholdes torsdag den 10. juni 2021.

 

Yderligere oplysninger

Se stillings- og personprofil på www.vucroskilde.dk og www.croneconsulting.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor, Dorthe Jensen Lundqvist på telefon 2075 5677, vicerektor Jimmy Zander Hagen 2061 4183 eller konsulent Niels Crone Madsen, Crone Consulting, telefon 2332 3103.

 

 

 

 

Hf og VUC Roskilde er et voksenuddannelsescenter, der har til opgave at give kompetencegivende uddannelse til unge og voksne på både hf, AVU og FVU-niveau samt ordblindeundervisning. Vi er pt. i alt ca. 1.000 årskursister og ca. 140 ansatte, der fordeler sig på lokaliteter i Roskilde, Greve og Køge. Heraf har hf ca.650 årskursister, 55 tilknyttede medarbejdere og ledes overordnet af vice­rek­tor/-uddannel

Søg jobbet