Politikens bog om islam

Religion

Glimrende introduktion til islam. Uundværlig!

Politikens bog om islam

Jørgen Bæk Simonsen

Kr. 299
430 sider ill.
Politikens forlag 2008

»… det er mit håb«, skriver forfatteren i forordet, »at bogens kapitler under ét kan give læseren en indsigt i og forståelse af de skiftende måder, islam gennem historien er blevet udlagt på af muslimer - i erkendelse af, at det er dem, der som troende og handlende muslimer giver islam kød og blod.«

Fokus er altså den dynamiske fortolkning af koranen i historiens forløb, samtidig vises også den store kulturgeografiske diversitet inden for islam. Det er en meget bred og indgående introduktion til islam, der foreligger her, og mig bekendt den mest omfattende, der findes på dansk. Og det er gjort ganske glimrende. Fremstillingen har faglig bund og tyngde med inddragelse af den nyeste forskning. Der er en righoldig litteraturliste til videre studier og heldigvis også et omfattende stikordsregister. Selvom der er meget at holde sammen på i denne informationstætte fremstilling, er den lykkeligvis skrevet i et overskueligt, ligefremt og letlæseligt sprog, så også den alment interesserede læser kan være med. Og blandt dem er det min klare overbevisning, at JBS også har haft muslimer i tankerne.

Bogen er bygget kronologisk op. Først gives en meget grundig historisk kritisk behandling af, hvad man kan vide om profeten Muhammed ud fra de glimt af biografiske data, som koranen giver, og her bruger forfatteren uddrag af Ellen Wulffs fine oversættelse. Herefter følger 3 kapitler om islams formative periode: splittelsen mellem sunni- og shiamuslimer, den arabiske ekspansion og konstitueringer af dogmatiske, retslige og filosofiske positioner inden for islam under kalifatet. Den historiske udvikling af dar al-islam i Europa, Mellemøsten, Asien og Afrika fra 13. årh. frem til i dag følges i de næste 4 kapitler. Denne afdeling dækker sultanatets storhedsperiode og fald, opkomsten af nationalstaterne i det 20. årh. og afsluttes med den muslimske migration til Vesteuropa, den islamiske revolution i Iran i 1979, den militante radikale islamismes fremkomst og terrorangrebene i USA og Europa og de efterfølgende krige i Iraq og Afghanistan.

Bogens sidste to kapitler har fokus på islam i Sydøstasien set ud fra en antropologisk synsvinkel (ved Annette Haaber Ihle) og i Afrika syd for Sahara set historisk og sociologisk (ved Muhamad Ali). De to kapitler giver et væld af gode eksempler på, hvordan muslimsk tro og ritualer med tiden er blevet tolket ind i ret så forskellige kulturers livsmønstre og tankeverdener. De bidrager i allerhøjeste grad til at give et facetteret billede af islam.

Alt i alt er bogen altså en ordentlig mundfuld! Selvom man ved noget om islam, gætter jeg på, at man får besked om mangt og meget, man ikke anede eksistensen af, og som man vil synes, var meget relevant at få indblik i.

Men bogen er ikke blot historisk en tour de force af data og fakta om islam. Den giver også forklaringer på, hvorfor der er kommet skiftende tolkninger frem inden for islam. Det er forklaringer, der overordnet bygger på, hvorledes forfatteren forstår religion og dens funktionsmåder. For forfatteren er islam og for den sags skyld religion som sådan menneskets itale- og iscenesættelse af omverdenen, og religionen bliver til i denne proces. Religion er altså ikke nogen abstrakt, statisk og dogmatisk størrelse, der ligesom eksisterer på forhånd.

Historiske og politiske situationer påkalder sig løsninger og dermed også nye tolkninger af koranen. Muhammeds åbenbaringer var svar på opståede sociale, etiske og politiske kriser på den arabiske halvø i det 7. årh. I forbindelse med den efterfølgende arabiske ekspansion var det helt afgørende at fortolke koranen således, at dens budskab blev universelt og ikke blot arabernes religion. Det var også vigtigt at udvikle ensartede principper for retsskolerne i hele dar al-islam. Under mødet med den antikke græske filosofi måtte man forholde sig til problemet mellem viden, rationalitet og åbenbaringstro. Og hvordan skulle man ud fra koranen tackle de europæiske staters politiske og kulturelle indflydelse i mellemøsten i det 19. årh.? Hvilken rollen skulle religionen have med opkomsten af de moderne nationalstater i det 20. årh.? Hvordan finder migrationsmuslimer deres religiøse identitet i Vestens kulturelle modernitet, og hvad skal være islams rolle i nutidens unipolare globale system osv.?

Disse og andre problemer har lærde muslimer i tidens løb måttet finde løsninger på ud fra fortolkninger af den bog, som begribeligt ikke har kunnet forudse de fremtidige historiske situationer.

Hvordan har islam nu i historiens forløb forholdt sig til andre kulturer og religioner? Den radikale jihad i sura 9, skriver JBS, er frygtelig og ubarmhjertig. Den åbenbaring kan identificeres til den bestemte historiske situation omkring erobringen af Mekka i 930, men den har ikke været spydspids i hverken kalifatets eller sultanatets ekspansioner, her gjaldt rent magtpolitiske grunde, er fagfolk ret enige i.

For situationen i det 21. årh. tror JSB ikke på S. Huntingtons »The Clash of Civilisations«, og det kan man godt forstå. Hertil er Huntingtons forståelse af verdens kulturer og religioner alt for firkantet og monolitisk. Hvad angår den radikale militante islamisme - al Qaida - mener JBS, at dens terror er anti-amerikansk i den forstand, at den er begrundet af den politik, som USA fører. Terroren er ikke rettet mod »samtlige værdier, som det amerikanske samfund hviler på« (s. 295). Den er således ikke en trussel mod Vesten eller dens værdier som sådan. Og uden at ryste på hånden skriver JBS, at det lover godt for de fortsatte bestræbelser på at imødegå den internationale terrorisme. Det er en terrorisme, som det store flertal i den muslimske verden tager afstand fra, og det giver et fokus på problemet. Det drejer sig om personers og gruppers politik, og det giver muligheder for at håndtere problemet. Jeg er ikke sikker på, jeg helt forstår forfatterens opfattelse af den radikale militante islamismes holdning til vestlige/amerikanske værdier.

Ud over Tariq Ramadan omtaler JBS i sit afsluttende kapitel ret indgående en række andre moderne muslimske forskere: ægypteren Abu Zaid, iraneren A. Soroush, algerieren M. Arkoun og den kvindelige marokkaner Fatima Mernissi, som i deres forskning anlægger moderne litterære og historisk kritiske metoder. For dem går deres tolkninger af koranen i spænd med moderniteten. Islam kan forenes med demokrati. Det er oplagt, at disse synspunkter tilgodeser et meget stort behov hos unge praktiserende muslimer i den vestlige verden. De har taget afstand fra deres forældres kollektive og traditionsbundne religiøsitet, og de har åbnet sig mod det moderne samfund i en individualistisk holdning hertil. Det har givet vidt forskellige udslag. For mange har mødet med moderniteten resulteret i, at islam er blevet en ren kulturel størrelse, sådan som vi også kender det inden for kristendommen, nogle ganske få har søgt mod den radikale islamisme, mens andre ønsker at agere som praktiserende muslimer på modernitetens præmisser.

Der er ingen tvivl om, at JBS mener, det er her, islams fremtid ligger, hvad man ikke kan være uenig i. Spørgsmålet er naturligvis, hvilken gennemslagskraft disse nyfortolkninger af islam vil få ikke bare i Vesten men især i de muslimsk dominerede lande, hvor islam er statens religion. Her straffes eller censureres personer, der har sådanne synspunkter. De moderne forskere må flytte/flygte til Vesten, fordi de politiske systemer og magthavere bruger en traditionel tolkning af islam for at fastholde deres magt og greb over befolkningerne.

Det en spændende og frugtbar optik, JBS har anlagt på sin fremstilling af islam. Den bidrager til en påkrævet bevidsthed om og forståelse af, hvordan religion fungerer individuelt og kollektivt i historiens forløb. Det er en bog, der absolut bør læses. Og så er det også en smuk bog. Læseren kan nyde det meget fine billedmateriale, orientere sig i det instruktive kortmateriale og statistikker samt bokse med meget præcise oplysninger om centrale begreber og forhold inden for islam. Alt sammen sat typografisk smukt op. Det er nærmest utroligt, hvad man får for bogens pris!

Den skal naturligvis anskaffes til skolens bibliotek, og jeg vil sandelig også anbefale mine kolleger at anskaffe den. Ud over at den er en fornøjelse at læse, er den et uundværligt arbejdsredskab.

Hans Jørgen B. Thomsen