Pædagogikum mellem teori og praksis

Bogen er rigtigt tænkt. Det er en fremragende idé at udgive en overskuelig oversigt over, hvilke  temaer der undervises i på den almendidaktiske del af pædagogikum. Først præsenteres det teoretiske perspektiv, caseperspektivet og aktionslæringsperspektivet. Disse perspektiver er  fundamentet for undervisningen på teoretisk pædagogikum. Dernæst er der en fin indføring i de centrale temaer i de almendidaktiske moduler. Det drejer sig om didaktik, dannelse, læringsteori, lærerrollen, elever, motivation, klasseledelse og digital dannelse.

Der anvendes meget plads på at forklare teorier og begreber, og hvad de betyder i konkrete undervisningsmæssige sammenhænge. De mange caseeksempler i bogen er ofte hentet fra forskellige forskningsprojekter, og de kan umiddelbart danne baggrund for en givtig diskussion af de forskellige teorier og begreber, der er knyttet til temaerne.

Alt sammen er gjort med stor præcision og formidlet på en letforståelig måde.

Der er dog to forhold, der kunne være uddybet noget mere. Det ene er aktionslæring. Her burde der nok være fokuseret lidt mere på, hvor vigtig aktionslæring egentlig er for udviklingen af den refleksive praktiker.

Det andet er læringsteorierne, hvor man savner lidt om, hvorfor det er de pågældende fire-fem læringsteorier, der arbejdes med på uddannelsen. Hvad er det, som disse teorier kan i forbindelse med læring i det senmoderne gymnasium?   

Bogen kan med stort udbytte læses af kandidater og alle, der har et behov for at få genopfrisket centrale begreber og teorier inden for den almene didaktik. Den kan anvendes både som håndbog og som studiebog. Den er suppleret med en række gode cases, der er relateret til de enkelte temaer. Hvert kapitel afsluttes med en række relevante spørgsmål knyttet direkte til temaerne.