Klassisk og moderne islam. Grundbog til islam

RELIGION

Glimrende tekstbog til islam

Klassisk og moderne islam
Grundbog til islam

Af Deniz Kitir

Systime
210 s. ill., 190 kr.

Bogen hører til det bedste, der er på markedet nu med dens 50 nye tekster til undervisningsbrug, som belyser vigtige og aktuelle emner i islam i klassisk, moderne og senmoderne kontekst. Den fyldige bog med 210 dobbeltspaltede sider har en stor alsidighed og spændvidde i kildeudvalget, der viser islams reaktion på modernitet fra det 19. årh. gennem de forskellige reformbevægelser: wahhabisme, salafisme og islamisme. I senmoderne kontekst giver bogen et nuanceret billede af islam med emnerne: kulturmøde, euroislam, demokrati, menneskerettigheder, terrorisme, kønsroller, kreationisme og intelligent design, danskhed og islam. Gennem disse emner er der særligt fokus på det tyrkiske rige, så arrangerer man studierejser f.eks. til Istanbul, er denne bog simpelthen sagen!

Det sidste kapitel i bogen handler om islam i Danmark, hvor der religionssociologisk redegøres for muslimernes organisering, moskeer og imamer. Der er tekster til konvertering til islam, interviews fra repræsentanter for forskellige muslimske grupperinger, faglige analyser af islam i Danmark samt virtuel islam.

Bogen giver indledningsvis en præsentation af den klassiske islam med skrifter, historie, tro og praksis, lov og ret samt spiritualitet (sufismen) med tilhørende kilder. M.h.t. til Koranen er der rundt omkring i de forskellige emner anført koranvers, og det er en rigtig god og hensigtsmæssig måde at præsentere Koranen på for vores elever.

Forfatteren har en meget stor viden, overblik og fortrolighed med sit stof, samtidig med at det holdes ud i strakt arm. Jeg vil fremhæve et emne af mere fagvidenskabelig karakter, der behandles i afsnittet: islam mellem essentialisme og socialkonstruktivisme. Disse noget ømtålige sager diskuterer forfatteren på en meget saglig og lødig måde.

Apparatet er i top, og forfatteren har talent for at formidle stoffet med et læsevenligt sprog og anvendelse af mange skematiske oversigter. Det gode billedmateriale, sideopstilling og lay-out gør bogen indbydende. Kilderne er sat fint op, så de kommer i dialog med hinanden. Jeg vil specielt fremhæve sammensætningen af T. 22-32 med tekster af Helle Brix, Ralf Pittelkow, Johan Norberg, FN's Menneskerettigheder 1948, Cairoerklæringen 1990, Tarig Ramadan, Mehdi Mozaffari, Naser Khader, Henrik Nordbrandt og Mehmet Necef. Flot!

Det er som sagt en meget fyldig bog. Forfatteren skriver i indledningen, at hvis man læser hele bogen, »er der her mulighed for at blive introduceret til klassiske sider af islam, samt i et aktuelt globalt og lokalt perspektiv.« Med det meget begrænsede antal timer der er til de enkelte verdensreligioner i faget, må man med denne bog naturligvis foretage et udvalg af de mange temaer. Heri er der ikke noget problem, det er kun en fordel, at der er noget at vælge imellem og have tekster, man kan stikke op i ærmet til eksamen, men også det, man vil kalde grundbogsstoffet til islam, er meget omfangsrigt med sine ca. 50 dobbeltspaltede sider plus kilder. Det er en velskrevet, men meget bred og indgående præsentation af de grundlæggende emner i klassisk islam, der gives her. Forfatteren har meget på hjertet men jeg kunne godt have ønsket mig, at han havde været noget kortere i mælet i disse sager. Det er vanskeligt for læreren at skære i teksten til de enkelte emner, men det kan blive nødvendigt i hvert fald med en traditionel klasseundervisningsform (hvad jeg finder bedst egnet i forbindelser med grundbogsstof), hvis der også skal være nogen tid til at arbejde med temaerne i de forskellige perioder. Klokken slår, tiden går, »dommens« dag forestår!

Til slut en enkelt ting. I forbindelse med jihad og dens forskellige former foreholder forfatteren, som den gode historiker han er, at Koranens divergerende udtalelser herom skal forstås ud fra deres historiske kontekst. Han giver også en historisk redegørelse for det krigeriske forløb mellem Medina og Mekka (622-630) til forståelse heraf, men en egentlig metode til at behandle Koranens forskellige åbenbaringer om jihad eller andre emner fremlægges ikke. Og en sådan metode, mener jeg, er nødvendig at have, for ellers kommer eleverne let til at løbe forvirret omkring de mange historiske konstruktioner og fortolkninger til islam, som bogen rummer.

Efter at være kommet rundt i denne nye lære- og tekstbog til islam har der jo ikke været meget for mig at komme efter eller lirke i, tvært imod må jeg ønske den unge forfatter tillykke med denne bog og især dens tekster. Den er anbefalet på det heftigste!

Kom snart igen, men tænk på timetallet i religion!

Hans Jørgen B. Thomsen