Hvad er planen for erhvervsgymnasierne?

På kort tid har en facebookgruppe ved navn ”HHX, HTX og EUX-listen i GL” opnået over 200 interesserede medlemmer. Måske et udtryk for at tålmodigheden med GL’s utilstrækkelige fokus på erhvervsgymnasielærernes ulige løn- og arbejdsforhold er ved at være opbrugt.

Min hhx-kollega Cille Mortensen beskrev d. 11. december i indlægget ”Misundelse er en grim ting” den følelse, som rigtigt mange af vores medlemmer desværre sidder med: At erhvervsgymnasielærernes interesser i GL er parkeret for langt nede på dagsorden. Cilles beskrivelse blev mødt med netop de fordomme, som indlægget identificerer: En debattør antydede, at den lønmæssige forskelsbehandling mellem stx og erhvervsgymnasierne skyldes en mindre grad af akademisk uddannelse (hvilket ikke passer), mens andre har påpeget, at GL ikke kan holdes ansvarlig for lønforskellene, fordi lokallønnen ikke er en del af overenskomstforhandlingerne (hvilket er et meget dovent argument).

Lad mig korrigere nogle af misforståelserne og prøve at forklare, hvorfor det er i hele GL’s interesse at intensivere kampen for lige løn- og arbejdsvilkår for alle medlemsgrupper.

Fagtillæggene – en torn i øjet
De såkaldte fagtillæg er et centralt aftalt løntillæg i GL-overenskomsten, som er forbeholdt stx-undervisere. Fagtillæggene er en torn i øjet på enhver sensitiv retfærdighedssans, og derfor er det vigtigt, at GL klart signalerer, at de vil arbejde benhårdt for at udbrede den lønsum, de udgør, til alle undervisere. På Repræsentantskabsmødet i november har Hovedbestyrelsen forsøgt at lægge diskussionen om fagtillæggene død allerede inden OK-21-forberedelserne med et argument, om at GL ikke kan ”kæmpe for at sætte vores egne medlemmer ned i løn.” Og at udbyttet ”ikke står mål med omkostningerne”. Hvis det er sandt, prissættes solidariteten mellem vores medlemmer ikke særligt højt. En løsning kunne være at overveje en konvertering af fagtillæggene til en lønstigning for alle gymnasielærere. Selvfølgelig med en kompensationsordning, så nuværende modtagere af fagtillæg ikke oplever løntab.

Hovedbestyrelsen har desværre på Repræsentantskabsmødet i november modsat sig en sådan ordning med et flerstrenget argument. For det første anføres det, at der ved en kompensationsordning kun vil ”være en kapitalisering på 50 % af værdien”. Men de 50 % er ifølge GL’s Sekretariat blot et regnskabsmæssigt skøn, der reflekterer, at nuværende modtagere mister tillægget, når de stopper med at arbejde. En overgangsordning kan derfor godt sikre, at det enkelte medlem undgår en lønnedgang. Det fremgik desværre ikke af drøftelserne på Repræsentantskabsmødet.

Hovedbestyrelsen anfører desuden, at undervisere, der ikke modtager fagtillæg, gennem årene er blevet kompenseret, så de har en lidt hurtigere lønstigning. Ifølge GL’s Sekretariat findes der dog ikke tal, der viser, at dette skulle være tilfældet for erhvervsgymnasielærerne. GL’s Hovedbestyrelse undervurderer såvel den faktiske som den symbolske værdi af fagtillæggene. Og deres betydning for lønforskellen er blevet nedspillet. Da raten af naturvidenskabelige undervisere er høj på htx, ville en udvidelse af retten til fagtillæg for eksempel betyde, at 39 % af mine htx-kollegaer ville modtage i gennemsnit 19.000 kr. ekstra i lønposen. Afdelingens samlede lokallønsum ville blive mere end fordoblet.

Samling af GL kræver ligestilling
På sidste Repræsentantskabsmøde spurgte jeg fra talerstolen Hovedbestyrelsen, om der foreligger en plan for at rette op på de skæve løn- og arbejdsvilkår blandt vores medlemmer. Jeg fik ikke noget svar. Hvad værre er kunne beslutningen om ikke at bringe fagtillæggene i spil til OK21 godt tyde på, at GL’s nuværende Hovedbestyrelse slet ikke ønsker at føre kampen for lønmæssig ligestilling på det eneste område, hvor vi faktisk har indflydelse, nemlig på den centralt aftalte lønstruktur i overenskomsten. At GL’s Hovedbestyrelse tilsyneladende helt mangler en plan for, hvordan løn- og arbejdsvilkårene kan udjævnes er et stort problem.

Vi, der har vovet at kritisere GL’s linje, har fået skudt i skoene, at vi er separatister, der sætter hele GL’s sammenhængskraft på spil. Vi beskyldes med uret for at ville opdele GL i et A- og et B-hold. Lige omvendt! Vi erhvervsgymnasiale undervisere har en kæmpe interesse i netop at samle GL. Men det er jo umuligt, når GL selv stiltiende tillader forskelsbehandling og end ikke har udarbejdet en plan for at ændre situationen.

Måden at samle GL på er ikke at mane til ro og besindelse, men ved at vise, at der arbejdes aktivt for en ligestilling af arbejds- og lønforholdene. Så derfor: Lad os se planen.

HTX-, HHX- og EUX-lærerne – en ny liste opstår
Over hele landet er vi en voksende skare af undervisere og tillidsmænd fra erhvervsgymnasierne, der har fulgt udviklingen og med stor skuffelse har konstateret, at Hovedbestyrelsen, trods talrige opfordringer, ikke har formået at samle den ovenfor beskrevne udfordring op. Konsekvensen er blevet, at en del af os er gået sammen for at danne en selvstændig erhvervsgymnasial liste. Indtil videre har vi taget navnet ”HHX-, HTX- og EUX-listen”. Listen vil søge opstilling til næste valg til Hovedbestyrelsen. Vores målsætning er hurtigst muligt at få rettet op på forskellen i løn og arbejdsvilkår mellem det almene og gymnasierne erhvervsgymnasierne. Når dette mål er opnået, vil listen have tjent sin funktion og kan opløses.

Erhvervsskolernes lave løn ER GL’s hovedpine
Det er ikke korrekt, at lønforskellen falder uden for GL’s indflydelsesområde, som det fx er blevet anført på Gymnasielærernes Chatroom. Der er mindst tre grunde til, at GL har et specielt ansvar for de ringe strukturelle lønforhold, som vi slås med på erhvervsgymnasierne.

  1. Grunden til at lokallønnen er meget lav på erhvervsgymnasierne skyldes de strukturelle forhold på erhvervsskolerne, hvor gymnasielærerne kæmper om lønkronerne med lavtlønnede og en ”gymnasiefremmed” bestyrelse, der forsvarer erhvervsbranchernes interesser. Derfor fungerer mange erhvervsgymnasieafdelingerne reelt som en ”guldkalv”, hvis taksameterindtægter ret beset ”sponsorerer” et kunstigt oppumpet udbud af EUD-uddannelser. GL kan ikke melde hus forbi på lokallønnen, bare fordi den forhandles lokalt. GL må væk fra den passive indstilling og i gang med at lobbyere hårdt og kontant for en strukturreform af erhvervsskolerne.
  2. I OK13 blev overarbejdsbegrebet fjernet. Følgerne ramte alle gymnasielærere, men værst ramt blev gymnasielærere på erhvervsgymnasierne, hvor lønstrukturen ikke var bygget op omkring lokalløn, men omkring overtidsbetaling. GL har forsømt at anerkende den katastrofale effekt af dette angreb på erhvervsgymnasiernes lønstruktur.
  3. Fagtillæggene som bidrager til at skævvride lønforholdene er uholdbare og må ophøre i den nuværende udformning. Vi må i GL sammen finde en solidarisk model, hvor lønmidlerne fra fagtillæggene udbredes (selvfølgelig med kompensation til de berørte), så vi igen kan slå ring om den mest centrale værdi for en fagforening: Lige løn for lige arbejde.

Det er korrekt, at GL ikke er eneansvarlige for vedtagelsen af OK13, men det er faktisk også sagen uvedkommende. Problemet er, at såvel GL’s Hovedbestyrelse som Områdebestyrelsen har fortsat med at fremføre en fejlagtig analyse, der påstår, at løndifferencen skyldes dårlige forhandlingsevner hos de erhvervsgymnasiale tillidsmændene. Analysen er ikke alene forkert, man har lagt et røgslør ud over de egentlige årsager til lønforskellene. GL’s eneste officielle bud på en løsning – at erhvervsgymnasiale tillidsmænd bliver tilbudt et forhandlingskursus ”for viderekomne” – er simpelthen at stikke os blår i øjnene.

Vis os en plan
Jeg vil slutte af med at gentage min opfordring til GL’s Hovedbestyrelse: Fremlæg jeres plan for, hvordan vi opnår reel ligestilling, så vi undgår en splittelse af vores forening. Findes der ikke en sådan plan, er det en ærlig sag. Men så må vi skabe en plan. Vi er mange på erhvervsgymnasierne, der gerne stiller vores arbejdskraft til rådighed i et eventuelt udvalgsarbejde. Vi er i Liste 5 ikke separatister, der ønsker at rive GL over i to dele. Tværtimod. Vi ønsker netop at bevare sammenhængskraften og samle foreningen i en solidarisk kamp for lige løn og lige arbejdsvilkår, så vi med god ret kan rumme alle gymnasielærere i en stadig mere forskelligartet branche. Det er for let for vores forhandlingsmodpart til fremtidige overenskomstforhandlingerne at splitte en fagforening, der allerede er internt splittet. Med lige løn- og arbejdsforhold vil vi stå meget stærkere.

Til sidst vil vi opfordre alle, der ønsker at bidrage til oprettelsen af ”Liste 5 – Erhvervsgymnasielærerne” til i første omgang at melde jer ind i den åbne Facebook-gruppe ”HHX, HTX og EUX-listen i Gymnasieskolernes Lærerforening”. Kontakt gerne undertegnede for mere information.