TEMA

Rektorer: Godt vi selv kan bestemme fraværsregler

Langt de fleste rektorer finder det positivt, at de selv kan bestemme, hvordan der skal skrides ind over for forsømmelser. Sanktionerne er især blevet skærpet i forhold til elever, som ikke afleverer deres skriftlige opgaver til tiden. Skrivefængsler er populære.

30. maj 2011 af Tina Rasmussen

Rektorerne på landets gymnasier er generelt begejstrede for, at de selv kan bestemme, hvordan skolens fraværsregler skal se ud. Det viser en rundspørge til 10 af landets gymnasier, som Gymnasieskolen har lavet. 

En af dem er Sussie Staun Pallesen, der er rektor på Frederikssund Gymnasium.
"Det er udmærket, at den enkelte skole - inden for bekendtgørelsens rammer - kan lave egne studie- og ordensregler. Vi finder næsten hvert år på nye ting, vi gerne vil have skrevet ind," siger hun. 

På Egedal Gymnasium & HF har man det også fint med den øgede selvbestemmelse og fleksibilitet.
"Ens regler, der næsten kan administreres af en computer, vil være skræmmende. Mennesker er ikke ens," lyder det fra rektor Henrik Madsen. 

Bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser trådte i kraft i 2005. Dermed blev de centralt fastsatte grænser for, hvornår en rektor var forpligtet til at gribe ind over for fravær, ophævet. Med udgangspunkt i bekendtgørelsen har det siden været rektor på det enkelte gymnasium, der fastsætter de studie- og ordensregler, der skal gælde for eleverne på skolen. Studie- og ordensreglerne, som skal fremgå af skolens hjemmeside, er på de fleste gymnasier blevet udformet af ledelsen, hvorefter bestyrelse, lærere og elevråd har godkendt dem.

Også Per Munkholm, rektor på Frederiksberg Tekniske Gymnasium, er positiv. Han nævner blandt andet, at der er kommet flere sanktionsmuligheder. "Studie- og ordensreglerne har givet os bedre instrumenter til at sikre, at eleverne møder til timerne, og bedre muligheder for at følge op på skriftlige forsømmelser," siger Per Munkholm. 

Enkelte har dog en anden holdning til, at skolerne selv kan udforme deres fraværsregler. Blandt andre rektor på Aurehøj Gymnasium, Marianne Zibrandtsen, som kalder det "lidt fjollet og ulogisk". 
"De kunne sagtens være fastsat centralt. Det er jo den samme eksamen og de samme retskrav, der gælder. Alt det, der bliver lagt ud til skolerne, ser jeg som udtryk for et ministerium, der er lidt i panik," siger Marianne Zibrandtsen. 

Hun har netop talt med sine tre rektorkolleger i Gentofte Kommune om at udveksle fraværsregler for at gøre dem mere ensartede. 
"Det vil være smart, hvis vi gør nogenlunde det samme. Eleverne taler jo med hinanden og finder hurtigt ud af, hvis man må forsømme mere på den ene skole end på den anden," siger hun.

Strammere regler 
Hovedreglen er, at landets gymnasieelever skal møde forberedt til al undervisning, deltage aktivt i timerne og aflevere deres opgaver til tiden. I de tilfælde, hvor rektor vurderer, at fysisk fravær eller fravær af opgaver er for højt, kan man sætte ind med samtaler, advarsler, udelukkelse fra konkrete aktiviteter og alvorligere sanktioner som at lade eleverne komme op i fuldt pensum - eller smide dem ud.

Flere af de rektorer, som Gymnasieskolen har talt med, peger på, at de i store træk gør det samme, som de gjorde, inden den nye bekendtgørelse om studie- og ordensregler kom, men at de på nogle punkter har strammet kraftigt op. 

Sanktionerne er især blevet skærpet i forhold til dovne elever, der ikke afleverer deres skriftlige opgaver til tiden. Flertallet af rektorerne har således indført såkaldte skrivefængsler - eller skrive- eller lektieværksteder, som nogle kalder det - hvor eleverne bliver sendt hen, når de typisk er en eller to afleveringer bagud.
"I år har vi indført obligatorisk lektieværksted for de elever, der har svært ved at få afleveret deres opgaver til tiden. Det har gjort afleveringsprocenten i 1.g betydelig bedre end sidste år," fortæller Sussie Staun Pallesen, rektor på Frederikssund Gymnasium.

Også på Tørring Gymnasium kommer eleverne i skrivefængsel, når de ikke får afleveret de danske stile og fysikrapporterne til tiden.
"Med hensyn til de skriftlige opgaver er vi rimelig hårde. Dér tolererer vi stort set ingen forsømmelser," siger rektor Ole Nørregaard Hansen.

De gymnasier i rundspørgen, der endnu ikke har indført skrivefængsler, har planer om at gøre det fra august. Sådan er det blandt andet på Egedal Gymnasium & HF. Her skal eleverne enten skrive opgaven færdig i næste lektion i faget eller i skolens skriveværksted, der har åbent en eftermiddag om ugen. Sker det ikke, går proceduren med samtale, advarsel og alvorligere sanktioner i gang.
"Årsagen til de nye regler er, at vi ikke er tilfredse med elevernes afleveringer, som situationen er i dag. Vi tror på, at jo mere eleverne skriver, jo mere lærer de," siger rektor Henrik Madsen.

Væk med SU
Endvidere er flere gymnasier begyndt at benytte sig af retten til at fratage eleverne deres SU, når de forsømmer undervisningen og de skriftlige opgaver. Det er fastsat ved lov, at elever på ungdomsuddannelserne skal være studieaktive for at få udbetalt deres SU, men det er den enkelte skole, der definerer, hvad "studieaktiv" er, og hvornår støtten fjernes fra den enkelte elev.
"At fratage eleverne deres SU bruger vi som én af de yderste konsekvenser. Det er noget, der gør indtryk," siger Marianne Zibrandtsen, rektor på Aurehøj Gymnasium.

Om gymnasieelevernes fravær på landsplan er steget eller faldet sammenlignet med før indførelsen af studie- og ordensreglerne, er svært at konkludere. Samtlige gymnasier registrerer elevernes fravær til internt brug, men tallene er ikke offentligt tilgængelige, og de indberettes ikke til Undervisningsministeriet. 

Flertallet af de rektorer, som Gymnasieskolen har talt med, siger imidlertid, at reglerne ikke har haft den store effekt på fraværet på deres egen skole. Niveauet er nogenlunde det samme, lyder meldingen, blandt andet fra Aarhus Katedralskole.
"Samlet set er fraværet status quo. Så på den måde har ændringerne jo desværre ikke virket," siger uddannelsesleder Hanne Nielsen.

Fakta: Bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser 
§ 2. Lederen af den enkelte skole fastsætter efter høring af bestyrelsen, elev- og kursistrådet og pædagogisk råd studie- og ordensregler gældende for eleverne på skolen. Reglerne skal indeholde skolens regler for almindelig orden og samvær, en beskrivelse af elevernes pligt til at deltage aktivt i undervisningen, og hvilke foranstaltninger skolens leder kan iværksætte over for elever, der ikke følger skolens studie- og ordensregler. Reglerne skal desuden indeholde en procedure for skolens håndtering af elevernes forsømmelser.

§ 6. Skolens leder kan meddele en elev en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter.

§ 7. Finder skolens leder, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes:
1. Advarsel.
2. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
3. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. 
4. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, for elever i de sammenhængende uddannelser til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx).
5. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
6. Bortvisning (udskrivning).

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.